Medību saimniecības attīstības fonda finansējums

Lai attīstītu medību saimniecību, tiek izveidots Medību saimniecības attīstības fonds. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija.

 

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:

1) dotācija no šādiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem:

a) valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu,
b) valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, medību vadītāja apliecību, mednieka sezonas karšu un atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā izsniegšanu,
b1) valsts nodeva pilnā apmērā par mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju,
c) to zaudējumu atlīdzība, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot šajā likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī atlīdzība par nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību;

2) ziedojumi.

 

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:

1) medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;
2) medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;
3) līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;
4) mednieku izglītošanai.

 

Medību saimniecības attīstības fonda pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts valsts atbalsts fonda projektiem nosaka Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumi Nr.605 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”.