Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par ābolu un bumbieru sidru

Zemkopības ministrija sniedz sekojošu informāciju pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmējiem, kas ražo, marķē un realizē ābolu un bumbieru sidru.

 

Ievērojot 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr. 66 24. § 2. punktu, Zemkopības ministrija nosūtīja Eiropas Komisijai Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumus Nr. 694 „Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības” (turpmāk – noteikumi Nr. 694), lai informētu Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par attiecīgo normu izdošanu.

 

Eiropas Komisija 2016. gada 26. aprīlī sniedza detalizētu atzinumu saskaņā ar 2015. gada 9. septembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā, 6. panta 2. punktu, izsakot iebildumus par noteikumu Nr. 694 2., 10. un 11.punktu, jo normas pilnībā neatbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām.

 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas norādījumus, ir panākta vienošanās, tādēļ Zemkopības ministrija ir sagatavojusi iesniegšanai Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projektu, kas veic grozījumus noteikumos Nr. 694 ( turpmāk – noteikumu projekts) attiecībā uz godīgas informēšanas praksi, kas reglamentē pārtikas produktu informāciju un pārtikas marķēšanu. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem nosaka, ka pārtikas produktu informācija nedrīkst būt maldinoša un tai jābūt skaidrai un patērētājam viegli saprotamai. Lai to nodrošinātu, noteikumu Nr. 694 10. un 11.punktā par minētā sidra, kura sastāvā ir gan ābolu, gan bumbieru sula, raksturīgajām pazīmēm, produkta nosaukumā jāmin gan āboli, gan bumbieri, vispirms norādot tos augļus, kuru sulas lielākais daudzums izmantots attiecīgā produkta ražošanā. Tādēļ noteikumu projektā ir precizēts produkta nosaukums: „ābolu - bumbieru sidrs” un „bumbieru - ābolu sidrs”, ko lieto attiecīgi ražotam produktam.

 

Lai neradītu nepamatotus šķēršļus ES iekšējai tirdzniecībai un būtu nošķīrums starp savstarpējas atzīšanas principu un Regula (EK) Nr.764/2008 paredzēto procedūru noteikumu Nr. 694 2.punktā, noteikumu projektā ir svītrota atsauce uz likuma “Par atbilstības novērtēšanu” noteikto produktu atzīšanas kārtību, un atbilstoši iestrādāta savstarpējās atzīšanas klauzula.

 

Ja nekavējoties netiks ņemti vērā Eiropas Komisijas norādījumi Eiropas Komisiju var sākt tiesvedību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību. 258.pantu.

 

MK noteikumu projekts

 

  • Publicēts:
    19.08.2016

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā