Atjaunots Papes kanāls Rucavas pagastā

Atjaunots Papes kanāls Rucavas pagastā

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”  (ZMNĪ) ir veiksmīgi īstenojusi valsts nozīmes ūdensnotekas Papes kanāls atjaunošanu. Papes kanāls atjaunots 1014 m garumā. Atjaunots mols pie kanāla ietekas jūrā, veikti kanāla apauguma novākšanas, gultnes tīrīšanas un krasta stiprināšanas darbi, atjaunota un izbūvēta akmeņu apbēruma pārgāzne ar zivju ceļu. Veicot būvdarbus ievērotas Dabas aizsardzības pārvaldes izvirzītās prasības Papes kanāla atjaunošanai. Projekta īstenošanā izmantots ES fondu finansējums. Kopējās Papes kanāla atjaunošanas izmaksas ir 0,525 miljoni eiro.

 

Papes kanāla atjaunošana samazinās Papes ezera aizaugšanu un pārpurvošanos, līdz ar to nodrošinot ezerā esošo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanos, novērsīs ūdenstecēm un ūdenstilpēm pieguļošo teritoriju aplūšanu un uzlabos Papes poldera darbības efektivitāti.

 

Papes kanāls savieno Papes ezeru ar Baltijas jūru. Tas atrodas dabas parka “Pape” teritorijā. Papes kanāls ir izrakts 19. gadsimta trīsdesmitajos gados. Šajā laikā tapušas arī slūžas, lai regulētu ezera ūdens līmeni – pavasaros un rudeņos ielaistu ezerā jūras ūdeņus, bet vasaras mazūdens periodā aizturētu ūdeni ezerā. 1976. gada vētrās slūžas daļēji sabojāja. Arī 1997. gadā izbūvētā dzelzsbetona novadbūve bija avārijas stāvoklī. Vēju uzplūdu laikā no Baltijas jūras ūdens ieplūda kanālā un tā gultnē veidoja smilšu sanesumus, kas traucēja ūdens plūsmu. 2017. gada ilgstošu lietavu un to izraisīto plūdu dēļ situācija Papes kanālā kļuva kritiska un tika pieņemts lēmums to atjaunot.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    08.06.2020