Bulduru dārzkopības vidusskola – iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un darba tirgū pieprasītas profesijas

Bulduru dārzkopības vidusskola (BDV) ir vienīgā specializētā dārzkopības skola Latvijā ar vairāk nekā gadsimtu senām tradīcijām dārzkopībā. Jau 10 gadus skolā tiek attīstītas un pilnveidotas mācību programmas arī tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarēs. Te ir vieta, kur pārbaudītas vērtības sastopas ar inovācijām.

Kopš 2017. gada BDV ir Zemkopības ministrijas pārziņā esoša Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) izglītības iestāde. Lai uzlabotu mācību vidi un materiāltehnisko bāzi BDV, Zemkopības ministrija (ZM) ik gadu iegulda skolas attīstībā. Pēdējo trīs gadu laikā ar ZM atbalstu BDV piešķirts valsts atbalsts investīcijām materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai 3,15 miljonu eiro apmērā.

BDV nav tikai izglītības iestāde, bet gan vienlaikus arī uzņēmums, kur pasniedzēju vadībā un aktīvi iesaistoties audzēkņiem, tiek īstenotas dažādas inovatīvas uzņēmējdarbības idejas, kā rezultātā jauniešiem ir iespēja būt līdzās jaunāko tehnoloģiju ieviešanā, gūt unikālu pieredzi un kļūt par pieprasītiem speciālistiem Latvijas un ārvalstu uzņēmumos vai pašiem dibināt un vadīt savus uzņēmumus.

BDV ik gadu absolvē jaunieši, kas metodiski daudzveidīgā un kvalificētu pasniedzēju vadītā mācību procesā ir ieguvuši konkurētspējīgu profesionālo izglītību, kļūstot par darba tirgū pieprasītiem speciālistiem dārzkopībā, kokkopībā, ainavu plānošanā un veidošanā, kā arī viesmīlībā un pavārmākslā.

Šobrīd nozaru pieprasījums darba tirgū divas reizes pārsniedz BDV pēdējos kursos apmācāmo skaitu. Arvien vairāk uzņēmumu ne tikai no Latvijas, bet arī Vācijas, Nīderlandes, Dānijas un Francijas regulāri ierodas BDV, lai atrastu sev jaunus un zinošus speciālistus – darbu vadītājus.

Liela BDV priekšrocība ir tā, ka jaunieši teorētiski apgūtās zināšanas nostiprina praktiskā darbā uz vietas skolā, jo BDV ir izveidota plaša un mūsdienīga materiāltehniskā bāze – tehnikas darbnīcas ar specializētu mazo un lielo dārza tehniku, biotehnoloģiju laboratorija, vienas no modernākajām siltumnīcām, mūsdienīga virtuve u.c.

Šā mācību gada sākumā – 2019. gada 1. septembrī – BDV tika nodots ekspluatācijā pilnībā atjaunots mācību korpuss, kā rezultātā tagad audzēkņi un pasniedzēji mācās un strādā sakoptā, skaistā un moderni aprīkotā vidē.

Līdzekļi ieguldīti arī mācību klašu inventāra atjaunošanā (jauni datori, monitori, uzskates līdzekļi, iekārtas, mēbeles u.tml.).

BDV mācību procesa nodrošināšanā tiek izmantota visa skolai piederošā saimniecība – dendroloģiskais parks, augļu dārzs, polderu, dārzeņkopības lauki.

Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek īstenotas dažādas mūžizglītības programmas, kurās var apgūt dārza dizainu, floristiku, kokkopību, viesmīlību un uzņēmējdarbību.

Un puķu kolekciju lauki.

Ar Zemkopības ministrijas finansiālu atbalstu BDV jauno speciālistu apmācībai 2018. gadā iegādājās divus jaunus un modernus lieljaudas traktorus ar GPS vadības u.c. sistēmām…

…kā arī modernu mazo dārza tehniku.

Savukārt viesmīlības un ēdināšanas speciālisti savas prasmes var apgūt modernā Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā virtuvē.

Nešaubīgi var apgalvot, ka Latvijas floristikas centrs ir BDV, kas 2019. gadā apgādāts ar mūsdienīgiem darba galdiem un mācību inventāru, t.sk. aukstuma kameru, kur nepieciešamajā temperatūrā var uzglabāt ziedus u.c. augus, kas nepieciešami topošo floristu mācībām.

2019. gadā BDV piedāvājumā ir jauna mācību programma kokkopju (arboristu) izglītošanai, jo pieprasījums pēc kokkopjiem gan Latvijā, gan citur pasaulē arvien pieaug.

Bez teorētiskajām un praktiskajām mācībām BDV audzēkņiem ir iespēja iesaistīties zinātniskajos projektos un strādāt kopā gan ar BDV, gan LLU, gan citu vadošo Latvijas augstskolu zinātniekiem un industrijas pārstāvjiem. 2020. gadā BDV tiks atklāta jaunā meristēmu laboratorija, kas pavērs jaunas iespējas mācību un pētījumu procesā. Viens piemērs – meristēmu laboratorijā būs iespējams izaudzēt augu no vienas tā šūnas.

Lai iegūtās zināšanas būtu augstvērtīgas, daudzi LLU profesori vada atsevišķus mācību moduļus BDV, kas palielina audzēkņu konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū. BDV absolventiem ir iespēja turpināt izglītoties LLU un citās augstskolās, turklāt atbilstošās studiju programmās LLU radniecīgajās fakultātēs (Vides un būvzinātņu, Lauksaimniecības, Pārtikas tehnoloģijas, Mežsaimniecības fakultātēs) var iestāties bez iestājpārbaudījumiem.

Pateicoties abu izglītības iestāžu sadarbībai, BDV audzēkņi un pasniedzēji var izmantot LLU materiāltehnisko bāzi un zinātniskās laboratorijas.

Šeit var apskatīt FOTOSTĀSTU “Būtiski uzlabota studiju kvalitāte un mācību vide Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem”.

Foto – Zemkopības ministrija un Bulduru dārzkopības vidusskola

Informācija Sagatavota Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā 21.10.2019.

  • Publicēts:
    21.10.2019