Ieinteresēto pušu iesaistīšana: veiksmīgi noslēgusies LIFE OrgBalt nacionālo semināru pirmā kārta

Ieinteresēto pušu iesaistīšana: veiksmīgi noslēgusies LIFE OrgBalt nacionālo semināru pirmā kārta

LIFE OrgBalt projekta “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” nacionālo semināru pirmā kārta norisinājās no aprīļa beigām līdz jūlija sākumam. Katrā no piecām partnervalstīm norisinājās Pirmais nacionālais seminārs un visi pieci organizētie pasākumi kopā starptautiski pulcēja gandrīz 150 ieinteresēto personu.

 

LIFE OrgBalt projekta aktivitātes ir vērstas uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas un oglekļa piesaistes potenciāla izpēti un demonstrēšanu auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanā, kā arī uz klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu novērtēšanas un ieviešanas ietvara izstrādi. Tas arī veicina zinātniski pamatotas pieejas integrēšanu zemes izmantošanas un klimata politikas plānošanas dokumentos Baltijas valstīs, Somijā un Vācijā.

 

Semināru mērķis bija iepazīstināt visu partnervalstu galvenās ieinteresētās puses ar projektu un sniegt jaunāko informāciju par tā ietvaros īstenotajām, notiekošajām un plānotajām darbībām. Kā uzsvēra Ieva Līcīte, LIFE OrgBalt vadošā partnera Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" projekta vadītāja un zinātniskā asistente, “Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir sabiedrības izpratnes veicināšana un klimata pārmaiņu kontekstā pārdomātas zemes pārvaldības potenciāla veicināšana. Kāda jēga patiešām ir labai idejai, ja tā netiek izplatīta un īstenota?”

 

Ieinteresēto pušu iesaistīšana šī mērķa sasniegšanā ir izšķirīga, un kopš projekta sākuma tai tiek pievērsta nopietna uzmanība. LIFE OrgBalt projekta komunikācijas stratēģija ir balstīta uz precīzu ieinteresēto pušu analīzi, kuras mērķis bija noteikt galvenās ieinteresēto personu grupas, kuru iesaiste ir būtiska izpratnes veicināšanai par SEG emisiju un CO2 samazināšanu, klimata pārmaiņām un abu šo konceptu savstarpējām attiecībām, kā arī klimata pārmaiņu kontekstā pārdomātas pārvaldības metožu efektivitātes veicināšanai un demonstrēšanai, lai sekmētu ES un nacionālo klimata mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam, kā arī turpmāk. 

 

Kā uzsvēra Jyrki Jauhiainen, Somijas Dabas resursu institūta (Luke) zinātnieks, LIFE OrgBalt projekta partneris, “LIFE OrgBalt projekta ambiciozais mērķis ir vienā projektā iekļaut vairākus augsnes tipus, vairākus zemes izmantošanas un apsaimniekošanas veidus, radot aizraujošu iespēju apkopot, salīdzināt un strādāt ar oriģināliem datiem, dalīties pieredzē, izplatīt projekta rezultātus un savstarpēji vairot zināšanas par augsnes oglekļa bilanci un SEG emisijām ievērojamās organisko augšņu platībās, kas ieskauj Baltijas jūru.”

 

Tika organizēti pieci pirmie nacionālie semināri (pa vienam katrā partnervalstī), iesaistot nozaru lēmumu pieņēmējus un politikas veidotājus, kuri ir atbildīgi par politiku plānošanu un īstenošanu mežsaimniecības, lauksaimniecības un citās saistītās jomās reģionālā un nacionālā līmenī, kā arī lauksaimnieku un mežsaimnieku organizācijas un zemes īpašniekus.

 

“LIFE OrgBalt projekts veicinās tādu lēmumu pieņemšanas pieeju, kurā zemes izmantošanas pārvaldības prakse tiek balstīta ne tikai uz to klimata pārmaiņu mazināšanas ieguvumiem, bet drīzāk uz visu “ražošanas sistēmu analīzi”, kas visaptveroši novērtē sistēmas produktivitāti, resursu izmantošanu un slodzi uz apkārtējo vidi, ieskaitot klimata ieguvumus. Ieinteresēto pušu iesaistīšana viennozīmīgi ir vissvarīgākā projekta panākumu sastāvdaļa”, sacīja Olgirda Belova no LIFE OrgBalt projekta partnerorganizācijas – Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centra (LAMMC) Meža aizsardzības departamenta. 

 

Nacionālo semināru kārtu bagātināja Kalibrēšanas seminārs, kurā tika demonstrēts, kā LIFE OrgBalt projektā tiks mērītas (SEG) emisijas. Semināru Tartu pilsētā organizēja projekta partneris Tartu Universitāte, demonstrējot izcilu kapacitātes un spēju veidošanas, kā arī zināšanu apmaiņas pieredzi. Praktiskā daļa tika organizēta meža izbraukuma vietā, lai demonstrētu vairākas mērīšanas metodes, kuras projekta partneri ieviesuši dažādās partnervalstīs.

 

Nacionālo semināru pirmo kārtu noslēdza Latvijas pirmais nacionālais seminārs, kas notika jūlija sākumā. Pasākumu atklāja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, kurš sacīja, “Ir svarīgi, lai Latvijā, izvēloties klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, tos novērtētu arī no rentabilitātes aspekta. Latvijas zeme ir resurss ar ierobežotu pieejamību, un racionālai zemes pārvaldībai ir galvenā loma mūsu valsts attīstībā un tās pastāvēšanā.”

 

Projekta nobeigumā ir plānota otrā nacionālo semināru kārta, lai dalītos projekta rezultātos ar projekta valstu iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm, īpašu uzmanību pievēršot klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ieviešanai auglīgās organiskajās augsnēs.
Projektu ietvaros plānotie turpmākie informācijas izplatīšanas un apmācību pasākumi ietver apmācības seminārus, izglītojošus pasākumus un noslēguma konferenci.

 

Papildinformācija
LIFE OrgBalt projekts ilgst četrus gadus, no 2019. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. augustam.

 

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir uzlabot SEG emisiju ziņošanas datus (darbības datus un emisiju faktorus) auglīgām organiskām augsnēm. Turklāt projekta mērķis ir identificēt un parādīt ilgtspējīgus, noturīgus un rentablus klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus, kas piemērojami auglīgām organiskām augsnēm, ka arī sniegt instrumentus un vadlīnijas klimata pārmaiņu mazināšanas politikas rezultātu izstrādei, ieviešanai un pārbaudei.

 

Projektu īsteno astoņi partneri no piecām ES dalībvalstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Vācijas, un tas apvieno valsts pārvaldes iestāžu, kā arī zinātnisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Vadošais partneris, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, projektu īsteno sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija), Somijas Dabas resursu institūtu LUKE, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru, Michael Succow fondu (Vācija) un biedrību “Baltijas krasti” (Latvija).

 

Vairāk informācijas
LIFE OrgBalt projekta mērķi 
LIFE OrgBalt nacionālais seminārs 
A2 – Komunikācijas platformas izstrāde 

 

Projekts "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM / LV / 001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

 

Izstrādātais materiāls atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par tajos esošās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

  • Publicēts:
    27.07.2020