Latviju saistošie normatīvie akti

Horizontālie vispārējie pasākumu ieviešanas noteikumi:

2014.gada 19.jūnija MK rīkojums Nr.313 „Par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gadam plānošanas periodu”

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

LAP atbalsta pasākumu ieviešanas noteikumi:

Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumiZināšanu pārneses un informācijas pasākumi

2015.gada. 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"

Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi

2015.gada. 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.705 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"

Ieguldījumi fiziskajos aktīvos

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

2015.gada 14.jūlija MK noteikumi Nr.401 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"”

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

2015.gada 16.jūnija MK noteikumi Nr.323 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība apakšpasākumam Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”;

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,  attīstot  mazās lauku saimniecības

2015.gada 9.jūnija MK noteikumi Nr.292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

2015.gada 18.augusta MK  noteikumi Nr.475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

2015.gada 4.augusta  MK  noteikumi Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai”

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

2015.gada 3.februāra MK noteikumi Nr.60 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"”

Agrovide un klimats;  Bioloģiaskā lauksaimniecība;  Natura 2000;

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

2015.gada 7.aprīļa MK noteikumi Nr.171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

Riska pārvaldība

2015.gada 25.augusta MK noteikumi Nr.492 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”

Atbalsts LEADER vietējais attīstībai

2015.gada 10.marta MK noteikumi Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr.238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”