Izsludina projektu iesniegšanas 2021.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

 

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021. gada 14. janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2021. gada pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

 

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 31. martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 50 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 10 000 EUR (izņemot līdzdalību starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos);

 

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana – no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 15. martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 270 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta viengadīgo zivju mazuļu vai kāpuru ielaišana ūdenstilpēs, jāpabeidz līdz 2021. gada 31. augustam, bet  projektu īstenošana, kuros paredzēta vienvasaras zivju mazuļu ielaišana ūdenstilpēs, jāpabeidz līdz 2021.gada 31. oktobrim; projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai jāpabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim;
b) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 10 000 EUR, izņemot projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 15 000 EUR;
c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vai licencētās rūpnieciskās zvejas vietās, vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu vai licencēto rūpniecisko zveju. Projektu īstenošanā, kuros paredzēta lašu un taimiņu ielaišana, ir nodrošināma ielaižamo smoltu un 1 gadu vecu lašu un taimiņu mazuļu iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu (nosacījums par taukspuras nogriešanu neattiecas uz ielaižamajiem lašiem un taimiņiem, kas nav sasnieguši 1 gada vecumu);
d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021. - 2024. gadam" izpildei 2021. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām” (tiks ievietots: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/akvakultura/zivju-resursu-atrazosana/plans-zivju-mazulu-ielaisanai-dabiskas-udenstilpes?nid=726), kā arī projektos nevar tikt paredzēta zušu ielaišana;
e) no pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā novērtējuma secībā. Pārējie minētā veida projekti (ja tādi tiek iesniegti vairāk, kā pieci) tiek vērtēti un atbalsts to īstenošanai piešķirams augstākā novērtējuma secībā, vērtējot tos kopā ar visiem citiem pasākumam iesniegtajiem projektiem;
f) projektos, kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos, jāparedz konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas izvērtējuma veikšana un iesniegšana Lauku atbalsta dienestam pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu atjaunošanas darbu uzsākšanas. Izvērtējums veicams saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”. Projekta īstenošanas vietas un veikto darbu atbilstības novērtējumu pēc projekta pabeigšanas veic Lauku atbalsta dienests;
g) ievērojot Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2021.-2024. gadam iekļauto ieteikumu šī plāna 3.rīcības virziena “Zivju resursu atjaunošana publiski pieejamās ūdenstilpēs” un 5. rīcības virziena “Zivju dabisko dzīvotņu un migrācijas iespēju atjaunošana upēs”, īstenošanai, kuram tiek izmantoti Zivju fonda atbalsta līdzekļi, lai nodrošinātu atražošanas izmaksu efektivitāti, pieteiktajiem projektiem tiek noteikts, ka līdaku un zandartu vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g, Zivju fonda atbalsta apmērs vienam mazulim nepārsniedz 0,35 EUR (ieskaitot PVN), bet ālantu vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nav mazāks par 2 g, Zivju fonda atbalsta apmērs vienam ālantu mazulim nepārsniedz – 0,25 EUR (ieskaitot PVN). Projektu pieteikumos, kuros līdaku un zandartu svara rādītāji (30 g) tiktu pārsniegti (vienlaikus ievērojot pārrēķina proporciju ielaižamajam zivju mazuļu skaitam, kurš atbilstu zinātniski pamatotām rekomendācijām par dažāda vecuma ielaižamo zivju dzīvotspēju), Zivju fonda finansējuma apmērs nevar pārsniegt iepriekš minēto atbalsta apmēru par vienu zivju mazuli (0,35 EUR) un izmaksu palielinājums ir sedzams no projekta līdzfinansējuma līdzekļiem. Dažāda svara zivju mazuļu skaita proporcijas aprēķina metodika pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”;

 

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) – no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 31. martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 375 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 20 000 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība, un ievērojot nosacījumu, ka projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

I Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis, kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi - 12 500 EUR

II RIB tipa laiva:

- iekšējiem ūdeņiem - 1500 EUR

- jūras ūdeņiem - 6000 EUR

III Stiklšķiedras vai alumīnija laiva  - 9000 EUR

IV Laivas dzinējs

- izmantošanai iekšējos ūdeņos - 3500 EUR

- izmantošanai jūras ūdeņos - 8000 EUR

V Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu - 4500 EUR

VI Tālskatis - 450 EUR

VII Nakts redzamības iekārta - 2500 EUR

VIII Video kamera ar SD kartēm - 400 EUR

IX Termokamera - 3000 EUR

X Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju - 600 EUR

XI Meža kamera ar komplektāciju - 350 EUR

XII Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS - 3000 EUR

XIII Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu - 9000 EUR

XIV Rokas GPS ar komplektāciju - 600 EUR

XV Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai - 850 EUR

 

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 19. februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 185 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 30 000 EUR;
b) no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.);
c) projektu iesniegumiem, kuros pašvaldība vai biedrība plāno īstenot video projektus vai kuros ir paredzēts izveidot informatīvu vai izglītojošu materiālu, pievienot projektā iesaistīto personu Curriculum Vitae (autobiogrāfija), lai nodrošinātu, ka projektā ir iesaistīti speciālisti ar atbilstošu izglītību, ievērojot projektā paredzēto ar zivīm un zivju resursiem saistīto informēšanas vai izglītošanas tēmu. Izglītojošo materiālu projektos ietverams nosacījums par izveidotā materiāla, izņemot televīzijas raidījumu, raidījumu internetā un radio raidījumu, saskaņošanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides dienestu, kura jāveic līdz 2021.gada 1.septembrim;
d) projektu iesniedzējiem, plānojot projektu aktivitātes un īstenošanas izmaksas, ir jāņem vērā valstī noteiktie pulcēšanās, kontaktēšanās un citi ierobežojumi, kas saistīti ar slimības Covid-19 izplatību;

 

5) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par 2020.gadu) – no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 30. aprīlim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 2000 EUR.

 

UZMANĪBU! Visos pasākumos projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projekta mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsts zivsaimniecībai”. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25447978).

 

  • Publicēts:
    25.01.2021

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā