Piekrastes zveja

 

Rūpnieciskās zvejas limiti jūras piekrastes ūdeņos 2021.gadā

 

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, Latvijas Republikai iedalītais kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos vai to trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, tiek noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Kopējo pieļaujamo nozvejas apjomu (nozvejas kvotu) Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos sadala zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un zvejai aiz piekrastes ūdeņiem. Savukārt ūdeņu dalījumu piekrastes ūdeņos un ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”. No Latvijas Republikai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma zvejai piekrastē, saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta ceturto daļu, iedala šādu nozvejas apjomu:

1) brētliņu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 0,04 procentiem;

2) brētliņu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 0,6 procentiem;

3) lašu zvejai — ne mazāk par 6 procentiem;

4) mencu zvejai Baltijas jūras austrumu daļā — ne mazāk par 3 procentiem;

5) reņģu zvejai Baltijas jūrā — ne mazāk par 4 procentiem;

6) reņģu zvejai Rīgas jūras līcī — ne mazāk par 15 procentiem.

 

Padomes 2020. gada 29. oktobra Regula (ES) 2020/1579, ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2020/123 attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos (turpmāk – ES regula) paredz mencu specializētās zvejas liegumu Baltijas jūras 25. – 32.apakšrajonā 2021.gadā, kas attiecas arī uz visu Latvijas piekrasti.

 

Ievērojot to, ka piekrastē pārsvarā notiek jaukta tipa nespecializēta zveja un ir neiespējami izvairīties no attiecīgā sezonā piekrastē sastopamām mencām, Zivsaimniecības konsultatīvā padome elektroniskās saskaņošanas procedūras ietvaros (14.12.2020. protokols Nr.4.2-8e/4/2020) ir vienojusies 2021.gadā mencu piezvejas limitu piekrastes zvejai noteikt lielāku, nekā minimālais Zvejniecības likumā paredzētais 3 procentu apjoms, paredzot to 10 t apmērā no Latvijai ES regulā paredzētās mencu piezvejas kvotas Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā (51 t), lai samazinātu risku potenciālai zvejas slēgšanai piekrastē. Noteiktais piezvejas apjoms sīkāk starp pašvaldībām 2021.gadā netiks sadalīts, jo šis apjoms nav paredzēts iedalīšanai specializētai zvejai, bet tikai piezveju segšanai citu zivju sugu zvejā.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un Latvijai pieejamās kopējās zvejas iespējas, kas noteiktas ES regulā, no Latvijas kopējās 2021.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai piekrastē tiek paredzēti šādi nozvejas apjomi:

 

 

Zivju

suga

Piekrastes ūdeņi 2021.gads
reņģes Baltijas jūrā 108 t
reņģes Rīgas jūras līcī 3185 t
brētliņas Baltijas jūrā 12 t
brētliņas Rīgas jūras līcī 7 t
mencas* Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 10 t
laši Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī 747 gb

*tikai piezvejai citu zivju sugu zvejā

 

 

Savukārt reņģu nozvejas limiti Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 2021.gadam pa ģeogrāfiskiem rajoniem tiek noteikti šādos apjomos:

Nr.

p.

k.

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits

Pašvaldība pēc administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanās 01.07.2021.

Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos

Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits % pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem*

Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits tonnās

1.

Limbažu novads

Limbažu novads

Austrumu rajons

 

21,7

 

664

2.

Salacgrīvas novads

3.

Saulkrastu novads

Saulkrastu novads

 

 

 

 

Dienvidu rajons

 

 

 

 

 

 

35,1

 

 

 

 

 

 

1073

 

 

 

4.

Carnikavas novads

Ādažu novads

5.

Rīgas pilsēta

Rīgas valstspilsēta

6.

Jūrmalas pilsēta

Jūrmalas valstspilsēta

7.

Engures novads

Tukuma novads

 

 

 

Rietumu rajons

 

 

 

 

43,2

 

 

 

 

1321

 

8.

Mērsraga novads

 

 

 

Talsu novads

 

9.

Rojas novads

10.

Dundagas novads

Kopā

100

3058**

 

* atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 3.pielikumam.

** no kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita (3185 tonnas) nodalīti 4% jeb 127 tonnas reņģu zvejai ar tīkliem saskaņā ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 2.2.apakšpunktu.

 

Rūpnieciskās zvejas limiti piekrastes ūdeņos 2020.gadā 

 

Attiecīgajām pašvaldībām zvejai piekrastē aprēķinātie mencu nozvejas apjoma limiti 2014.gadam ir:
Mencu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2014.gadam