Piektdien, 11. novembrī, Eiropas Komisija (EK) apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu (KLP SP) 2023.-2027. gadam.

KLP SP īstenošanai 2023-2027. gadam ir paredzēti 2,5 miljardi EUR, kur lielākā finansējuma daļa jeb 1,7 miljardi EUR tiks piešķirta tiešo maksājumu veidā. Lauku attīstības pasākumiem ir paredzēts 0,8 miljardus EUR un Tirgus kopējās organizācijas atbalsta pasākumiem 10 milj.EUR.

KLP Stratēģiskā plāna izstrādē bija iesaistīti gan lauksaimnieki, gan lauksaimnieku un vides nevalstiskās organizācijas, ir notikušas plašas un ilgstošas diskusijas. Latvijas valdība KLP stratēģisko plānu 2023-2027. gadam apstiprināja jau 2022. gada janvārī, vienlaikus konceptuāli atbalstot papildus finansējuma piešķīrumu lauku attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai – 157 milj.EUR. Līdz ar to ir noslēdzies intensīvs darbs pie KLP SP saskaņošanas ar EK.

Jaunā KLP būtiski mainīs līdzšinējo pieeju atbalsta sniegšanā, tā nodrošinās taisnīgākus ienākumus, īpaši mazajām lauku saimniecībām, ražojošie lauksaimnieki saņems lielāku atbalstu nekā iepriekšējā periodā, kas pavērs iespējas daudz mērķtiecīgāk veikt ieguldījumus saimniecību attīstībā. Tāpat ievērojams atbalsts palīdzēs sekmīgi realizēt noteiktās vides prasības, kas mūsu lauksaimniekiem jau pavisam tuvā nākotnē paredzamas kā liels izaicinājums.

Ar jauno KLP SP 2023.-2027. gadam tiks sniegts būtisks ieguldījums desmit KLP mērķos, ievērojamu finansiālu atbalstu – 48% finansējuma  paredzot politikas ieguldījumam ar vidi un klimatu saistīto mērķu sasniegšanai un 46% ekonomisko mērķu nodrošināšanai, bet 6% paredzot ekonomiskajai aktivitātei lauku reģionos.

KLP SP nodrošinās taisnīgāku un mērķtiecīgāku ienākumu atbalstu no tiešajiem maksājumiem. KLP SP ir paredzēti jauni pasākumi, kādi nebija līdz šim, kuriem novirzīta daļa no tiešmaksājumu finansējuma pieauguma un kas nodrošinās ienākumu atbalsta pieaugumu mazajām un vidējām saimniecībām par 10%. Jaunie pasākumi ir:

  • diferencētais ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP), kas paredz par augstāku atbalsta likmi Latvijas austrumu novadiem ar īpašiem apstākļiem;
  • tiks ieviests pārdalošais ienākumu papildatbalsts par saimniecību pirmajiem 3 līdz 30 līdz 100 hektāriem;
  • savukārt lielajām saimniecībām jārēķinās, ka ISIP atbalstam ir noteikta maksimālā summa 100 000 eiro vienam saņēmējam gadā.

KLP SP ir paredzēts ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts, kas nodrošinās lauksaimnieku ienākumu stabilitāti, kas kopā ar pārdalošo maksājumu nodrošinās lielāku ienākumu atbalstu mazajām un vidējām saimniecībām, ja salīdzinām ar vienotā platību maksājuma atbalstu šajā gadā. Tiks saglabāts tiešmaksājumu atbalsts mazajiem lauksaimniekiem 500 eiro par saimniecību, kas aizstāj tiešmaksājumu standartshēmu atbalstu un kuru lauksaimnieks izvēlas tad, ja var saņemt lielāku atbalstu nekā standartshēmu atbalstu kopā.

Lai veicinātu paaudžu nomaiņu un gados jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimnieciskajā darbībā, tiks īstenots tiešmaksājumu atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem, kuri būs ieguvuši izglītību lauksaimniecības jomā.

Savukārt, lai līdzsvarotu ienākumus lauksaimniecības nozaru starpā, nodrošinātu ienākumu stabilitāti un izturētspēju, tiks saglabāts ar ražošanu saistītais atbalsts 14 sektoros. Jauns saistītais atbalsts tiks ieviests Kaupo rudzu šķirnes audzēšanas atbalstam, lai saglabātu Latvijas tradicionālās rupjmaizes cepšanas tradīcijas. Saistītais atbalsts tiks būtiski palielināts par slaucamajām govīm un par pākšaugiem, savukārt atbalsts tiks saglabāts nemainīgs par gaļas liellopiem, kazu un aitu mātēm, par sēklas un cietes kartupeļiem, par stiebrzāļu, lopbarības zālaugu un graudaugu sertificētu sēklu, par augļiem un dārzeņiem, par vasaras rapsi un miežiem.

Turpmāk tiešos maksājumus varēs saņemt tikai aktīvi lauksaimnieki un būs jānodrošina atbilstība vienam no septiņiem kritērijiem. No aktīva lauksaimnieka nosacījuma gan tiks atbrīvoti lauksaimnieki, kuri iepriekšējā gadā saņēma tiešos maksājumus 500 eiro vai mazāk.

Latvijā ir izvirzīti augstāki mērķi attiecībā uz rīcību vides un klimata jomā, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu. Tiešo maksājumu un agrovides atbalsta saņemšana būs sasaistīta ar pastiprinātām prasībām. Tiks veicinātas videi un klimatam labvēlīgas lauksaimniecības prakses jauno ekoshēmu ietvaros, pilnveidoti nosacījumi agrovides pasākumos un īstenotas vides investīcijas.

KLP SP būs nozīmīgs instruments, kas sniegs ieguldījumu ES Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, tostarp siltumnīcefektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju mazināšanai, augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu lietojuma samazināšanai, bioloģiskās lauksaimniecības platību palielināšanai. Tas sniegs ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, ūdens, augsnes, gaisa kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma samazināšanā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, dzīvnieku labturības uzlabošanā, kā arī ilgtspējīgas mežsaimniecības jomā. 

KLP SP stiprinās lauksaimniecības nozares konkurētspēju, produktivitāti un dzīvotspēju, lai Latvijā tiktu ražota kvalitatīva un daudzveidīga pārtika. 

KLP SP paredz vairākus jaunus, mērķtiecīgākus investīciju atbalstus, risinot dažādas vajadzības lauku saimniecībās SEG un amonjaka emisiju samazinājumam, labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai, atjaunojamās enerģijas ražošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, kā arī daļējai kredītprocentu dzēšanai, tādejādi veicinot investīcijas lauksaimniecībā.

Pirmo reizi lauku attīstības atbalstā ietverti vairāki atbalsta pasākumi lauksaimnieciskajai darbībai mazajām un vidējām saimniecībām, nelauksaimnieciskai darbībai, kā arī gados jaunajiem lauksaimniekiem finanšu instrumenta veidā , kam varēs saņemt aizdevumus ar kapitāla atlaidi jeb daļēju pamatsummas segšanu, ja izpildīti sasniedzamie rādītāji..

Investīciju veidā ir paredzēts atbalsts kooperācijas attīstībai, lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas pārtikas ķēdēs, kā arī tiks sniegts atbalsts jaunu  kooperatīvo sabiedrību veidošanai. Tāpat ietverts atbalsts par dalību dažādās pārtikas kvalitātes shēmās.

Lai veicinātu ražotāju savstarpēju sadarbību produkcijas kopējai virzībai tirgū, turpmāk atbalsts ražotāju organizāciju darbības programmu īstenošanai būs pieejams ne tikai augļu un dārzeņu, bet arī piena, cūkgaļas, liellopu gaļas, graudaugu un pākšu dārzeņu sektorā.

Ar jaunu lauku attīstības atbalsta pasākumu tiks veicināta sadarbība lauksaimnieku starpā, lai nodrošinātu kopēju piedāvājumu tirgū, piemēram, gādājot produkcijas nepieciešamos apjomus zaļā publiskā iepirkuma ietvaros.

Saglabāsies risku pārvaldības instrumentu īstenošana, paredzot arī turpmāku apdrošināšanas prēmiju daļēju kompensāciju. 

KLP SP turpina atbalstu vietējo teritoriju attīstībai, izmantojot sabiedrības virzītu vietējo attīstību jeb LEADER pieeju. Šis atbalsts veicinās teritoriju ekonomisko attīstību un pievilcību, veidojot kvalitatīvu dzīves vidi un pakalpojumu pieejamību. 2023.-2027. gada plānošanas periodā būtiskāku uzmanību tiks pievērsta no Rīgas attālākiem reģioniem.  

Nozīmīgs atbalsts ir paredzēts zināšanām, pētniecībai un inovācijām, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un zināšanu pilnveidošanu, tādējādi Latvijas lauksaimnieki būs izglītoti un zinoši. Tiks sniegts arī atbalsts lauksaimnieku un zinātnieku sadarbībai jaunu risinājumu, produktu, tehnoloģiju, inovāciju izstrādei, un veicinot digitālo rīku izmantošanu. 

Jau šobrīd ZM speciālisti turpina aktīvu darbu pie nacionālās likumdošanas izstrādes, lai KLP SP mērķus un pasākumus ieviestu dzīvē līdz ar 2023. gada sākumu.