Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības statistikas datu apkopošana tika uzsākta 2007.gadā, iegūstot datus par 2006.gadu no visām saimniecībām, kuras ir ieguvušas bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai pārstrādi.

Individuālos datus no saimniecībām apkopo divas bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas „Vides kvalitāte” un SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”.

Zemkopības ministrijas uzdevumā bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informatīvo sistēmu (datu bāzi) uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC).

Saskaņā ar 2009.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 16. punktu saimniecības katru gadu līdz 1.februārim kontroles institūcijā, kurā tās ir iesniegušas iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļauto platību, audzētajām kultūrām, augu un dzīvnieku izcelsmes produkciju, saražotās, pārstrādātās un izlietotās produkcijas veidu un apjomu.

Saskaņā ar šo neteikumu 59.punktu abas kontroles institūcijas katru gadu līdz 30.aprīlim elektroniski nosūta reģistrēšanai valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmā saimniecību individuālos datus.

Zemkopības ministrija katru gadu līdz 1. jūlijam sagatavo statistisko informāciju atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas Nr. 889/2008 93.panta 2.punktā minētajām prasībām un nosūta to Eiropas Savienības statistikas birojam Eurostat.

Latvijā 2020.gada sākumā bija 4530 uzņēmējs, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. No tiem 4232 – lauksaimniecības produktu ražotāji, 2 – akvakultūras dzīvnieku audzētāji, 65 – pārstrādes uzņēmumi, 5 – importētāji, 11 – eksportētāji un 215 – sertificēti tirdzniecības un citi uzņēmumi.

2020.gada sākumā sertificētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platības aizņēma 290 tūkst. ha jeb aptuveni 14% no kopējās LIZ platības valstī. No tiem 262 tūkst. ha bija sertificēti kā bioloģiskās lauksaimniecības platības, gandrīz 14 tūkst. ha bija pārejas periodā un 13 tūkst. ha uzsākts pārejas periods. Pēdējā gada laikā bioloģiski sertificētās platības ir palielinājušās par 2,2%.

2018.gadā bioloģisko produktu īpatsvars kopējā saražotajā lauksaimniecības produkcijā nepārsniedza 5% robežu, izņemot medu (23,7%) un piena ražošanu, kur tas bija 9,6%. 

Latvijā Kontroles organizācijas funkcijas un sertifikāciju veic: