Virssaistības pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings”

Atbalsta shēmas apraksts

Lauku atbalsta dienests no 2012.gada 6.decembra līdz 2013.gada 15.janvārim nodrošinās projektu iesniegumu pieņemšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam 2.prioritārā virziena „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ar kopējo publisko finansējumu - 8 641 478 lati (tai skaitā virssaistības 2 828 196 lati).

Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings” ietvaros virssaistību atbalsts tiek sniegts saskaņā ar: