Kopš iestāšanās brīža ES, Latvija tirdzniecībā ar trešajām valstīm piemēro ES tirdzniecības mehānismus - importa un eksporta administrēšanas sistēmu.

Viens no būtiskākajiem ieguvumiem pēc pievienošanās ES ir iespēja piemērot eksporta kompensācijas noteiktiem pamata un pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem. Lai varētu konkurēt pasaules tirgos, eksportējot atsevišķus lauksaimniecības produktus uz trešajām valstīm, eksporta kompensācijas sedz ES iekšējā tirgus un pasaules tirgus cenu starpību.

Lai varētu veikt importu/eksportu, ir jānoskaidro, vai importējamais/eksportējamais produkts ir licencējams un vai ir nepieciešama importa/eksporta licence. Importa vai eksporta licence ir atļauja, kura uzliek uzņēmējam par pienākumu importēt vai eksportēt saskaņā ar licenci tās spēkā esamības laikā tajā noteikto produktu daudzumu.

Lai realizētu šo sistēmu, nepieciešamos kopējos nosacījumus tirdzniecības mehānismu piemērošanai galvenokārt nosaka ES normatīvie akti (regulas).

ES dalībvalstu eksperti vismaz reizi mēnesī tiekas dažādās Eiropas Komisijas vadības komitejās, kurās seko līdz dažādām problēmām, ar ko saskaras tirdzniecības mehānismu administrējošās iestādes, jaunākajām izmaiņām normatīvajos aktos.

Tirdzniecības mehānismu piemērošana notiek saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem – regulām, kas ir tieši piemērojami visās ES dalībvalstis, kā arī saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem – Ministru kabineta noteikumiem, kur atrunāti ES regulās pieļautās dalībvalstu izvēles, kā arī noteiktās Latvijas kompetentās iestādes un to funkcijas.

Latvijā ES Tirdzniecības mehānismu administrējošās iestādes ir:

 • Lauku atbalsta dienests (Maksājumu aģentūra):
  • drošības naudu jeb nodrošinājumu administrēšana,
  • eksporta un importa licenču izdošana,
  • eksporta kompensāciju administrēšana,
  • recepšu sistēmas pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem pārbaude, uzņēmumu iesniegto recepšu pārbaude,
  • darījumu pārbaude,
  • ziņošana Eiropas Komisijai,
  • importa kvotu administrēšana
  • importētāju atzīšana.
 • Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde:
  • atsevišķos gadījumos drošības naudu jeb nodrošinājumu administrēšana
  • eksporta kompensāciju pieteikumu saņemšana,
  • fiziskās un aizvietošanas pārbaudes eksporta kompensāciju produktiem,
  • muitas nodokļu administrēšana
  • kvotu administrēšana,
  • ziņošana Eiropas Komisijai.
 • Pārtikas veterinārais dienests:
  • laboratoriskās analīzes fizisko kontroļu ietvaros eksporta kompensāciju produktiem,
  • dzīvnieku labturības pārbaude transportēšanas laikā,
  • dažādu kvalitātes un apliecinājuma sertifikātu izsniegšana lauksaimniecības produktu eksporta eksportam un importam.