LIFE OrgBalt projekts

Seminārs norisināsies 26. aprīlī Vecauces pilī, Akadēmijas iela 11a, Vecaucē, sākums 10:30 (reģistrācija no 10:00). Semināram aicinām reģistrēties:

https://forms.gle/WqzsuzoH4Ek18Yyy5

Piecus gadus LIFE OrgBalt projektā ir izstrādātas inovatīvas metodes, kas samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas no organiskās augsnes un veicinātu oglekļa piesaisti tajā. Seminārā uzzināsiet par projektā gūtajām zināšanām un izstrādātajiem atbalsta rīkiem auglīgu organisko augšņu ilgtspējīgai apsaimniekošanai lauksaimniecības un mežu zemēs.

Darba kārtība iekļauj:

  • Informāciju par projektu un tā rezultātiem;
  • Kādas ir Eiropas Savienības un projekta dalībvalstu ieceres, politikas virzieni un regulējumi attiecībā uz ilgtspējīgu organiskās augsnes apsaimniekošanu un klimata pārmaiņu samazināšanu;
  • Projektā ieviestie klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi lauksaimniecības zemē;
  • Projekta ietvaros izstrādātie rīki, to demonstrācija un apmācība – Privātās un publiskās sadarbības modelis un Simulācijas rīks.

Pēc prezentācijām un diskusijām Vecauces pilī tiks organizēts izbrauciens uz projekta klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu demonstrējumu objektiem Auces apkārtnē.

Privātās un publiskās sadarbības modelis ļauj zemes īpašniekiem izvērtēt klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ekonomisko un vides efektivitāti, kā arī optimālo publiskā finansējuma apjomu un sagaidāmo SEG emisiju samazinājumu atsevišķiem zemes gabaliem.

Simulācijas modelis kalpo kā vērtīgs rīks politikas plānošanai un lēmumu pieņemšanai reģionālā un valsts līmenī. Tas ļauj novērtēt LIFE OrgBalt projektā iekļauto klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ekonomisko, sociālo un vides ietekmi, kā arī palīdz identificēt optimālo šo pasākumu ieviešanas vietu.

Jautājumu gadījumā droši rakstiet imants.kruze@baltijaskrasti.lv

Uz tikšanos Vecaucē!

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta īstenotāju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.