Zivsaimniecība

1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto

programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no projektu iesniegšanas kārtas sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2024. gada 28. martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 100 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 10 000 EUR (izņemot līdzdalību starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos);

b) ievērot arī nosacījumus a), b), c), kas pievienoti sludinājuma beigu sadaļā “Uzmanību!” un attiecas uz visiem pasākumiem.

2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana – no projektu iesniegšanas kārtas sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2024. gada 8. martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 350 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta viengadīgo zivju mazuļu vai zivju kāpuru ielaišana ūdenstilpēs, jāpabeidz līdz 2024. gada 31. augustam, bet  projektu īstenošana, kuros paredzēta vienvasaras zivju mazuļu ielaišana ūdenstilpēs, jāpabeidz līdz 2024. gada 31. oktobrim; projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai jāpabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim;

b) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 10 000 EUR, izņemot projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai, zivju nārsta vietu atjaunošanai un projektus zivju mazuļu ielaišanai ezeros ar platību virs 2000 ha, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 15 000 EUR;

c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vai licencētās rūpnieciskās zvejas vietās, vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu vai licencēto rūpniecisko zveju. Projektu īstenošanā, kuros paredzēta lašu un taimiņu ielaišana, ir nodrošināma ielaižamo smoltu un 1 gadu vecu lašu un taimiņu mazuļu iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu (nosacījums par taukspuras nogriešanu neattiecas uz ielaižamajiem lašiem un taimiņiem, kas nav sasnieguši 1 gada vecumu);

d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs “Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021. – 2024. gadam” izpildei 2024. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām” (skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas „Zivsaimniecība” apakšsadaļu „Akvakultūra”), kā arī projektos nevar tikt paredzēta zušu ielaišana;

e) no pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi septiņi projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana, nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā novērtējuma secībā. Pārējie minētā veida projekti (ja tādi tiek iesniegti vairāk, kā septiņi) tiek vērtēti un atbalsts to īstenošanai piešķirams augstākā novērtējuma secībā, vērtējot tos kopā ar visiem citiem pasākumam iesniegtajiem projektiem;

f) projektos, kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos, jāparedz konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas izvērtējuma veikšana un iesniegšana Lauku atbalsta dienestam pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu atjaunošanas darbu uzsākšanas. Izvērtējums veicams saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”. Projekta īstenošanas vietas un veikto darbu atbilstības novērtējumu pēc projekta pabeigšanas veic Lauku atbalsta dienests;

g) ievērojot Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2021.-2024. gadam iekļauto ieteikumu šī plāna 3.rīcības virziena “Zivju resursu atjaunošana publiski pieejamās ūdenstilpēs” un 5. rīcības virziena “Zivju dabisko dzīvotņu un migrācijas iespēju atjaunošana upēs”, īstenošanai, kuram tiek izmantoti Zivju fonda atbalsta līdzekļi, lai nodrošinātu atražošanas izmaksu efektivitāti, pieteiktajiem projektiem tiek noteikts, ka līdaku un zandartu vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g, Zivju fonda atbalsta apmērs vienam mazulim nepārsniedz 0,35 EUR (ieskaitot PVN), bet ālantu vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nav mazāks par 2 g, Zivju fonda atbalsta apmērs vienam ālantu mazulim nepārsniedz – 0,25 EUR (ieskaitot PVN). Projektu pieteikumos, kuros līdaku un zandartu svara rādītāji (30 g) tiktu pārsniegti (vienlaikus ievērojot pārrēķina proporciju ielaižamajam zivju mazuļu skaitam, kurš atbilstu zinātniski pamatotām rekomendācijām par dažāda vecuma ielaižamo zivju dzīvotspēju), Zivju fonda finansējuma apmērs nevar pārsniegt iepriekš minēto atbalsta apmēru par vienu zivju mazuli (0,35 EUR) un izmaksu palielinājums ir sedzams no projekta līdzfinansējuma līdzekļiem. Dažāda svara zivju mazuļu skaita proporcijas aprēķina metodika pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”;

h) projektus, kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos, savā atzinumā izvērtē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR saskaņā ar prioritāro upju sarakstu (https://bior.lv/sites/default/files/inline-files/1_Upju%20uzlabojumi.xlsx ), cita starpā atzinumā norādot, ka projektiem, kas tiek realizēti minētā saraksta 1. un 2. kategorijas upēs, tiek piešķirts augstāks projekta nozīmības vērtējuma punktu skaits;

i) ievērot arī nosacījumus a), b), c), kas pievienoti sludinājuma beigu sadaļā “Uzmanību!” un attiecas uz visiem pasākumiem.

Visu zivju resursu pavairošanas un atražošanas projektu iesniedzēju uzmanībai.

1. Ievērojot to, ka atsevišķiem zivju mazuļu piegādātājiem Zivju fonda projektu īstenošanā vairāku gadu garumā ir problēmas ar uzņemto saistību izpildi, projektu iesniedzējiem, slēdzot attiecīgus līgumus par zivju mazuļu iegādi, jāņem vērā, ka, izskatot iesniedzamos projektus, Zivju fonda padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un nevērtēt projektu, ja atbalsta pretendents pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesniegšanas, īstenojot citu projektu, kam piešķirts Zivju fonda finansējums, daļēji vai pilnībā nav izpildījis Zivju fonda padomes lēmumā par projekta apstiprināšanu paredzētos nosacījumus vai nav sasniedzis projektā paredzēto mērķi. Projektu iesniedzēji tiek aicināti, veicot iepirkumus par zivju mazuļu iegādi un ielaišanu projektā paredzētajos ūdeņos, rūpīgi izvērtēt potenciālos zivju piegādātājus, un to iepriekš uzņemto saistību izpildes nodrošināšanu, kā arī savstarpējo saistību dokumentos paredzēt atbilstošas sankcijas par uzņemto saistību neizpildi.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 11.1 3. punktu padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un nevērtēt projektu, ja atbalsta pretendents vismaz divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju fonda atbalstu ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos norādītos attiecīgās zivju sugas mazuļus vai kāpurus ir ielaidis ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.

3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) – no projektu iesniegšanas kārtas sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2024. gada 28. martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 327 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 20 000 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība;

b) pasākuma ietvaros netiek atbalstīta stacionāro un portatīvo datoru, apģērbu un apavu iegāde (izņemot aukstumu un mitrumu aizturošu spectērpu iegādi);

c) iesniedzot projekta pieteikumu, projekta mērķī jānorāda, kam konkrēti iegādātais aprīkojums un citas paredzētās iegādes tiks izmantotas;

d) projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu un spectērpu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības un viena spectērpa iegādei:

 1. Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis, kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi

            

13000 EUR

 1. RIB tipa laiva:
 • iekšējiem ūdeņiem
 • jūras ūdeņiem

 

1900 EUR

7000 EUR

 1. Stiklšķiedras / polietilēna vai alumīnija laiva

11200 EUR

 1. Laivas dzinējs
 • izmantošanai iekšējos ūdeņos
 • izmantošanai jūras ūdeņos

 

4500 EUR

10000 EUR

 1. Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu

6000 EUR

 1. Tālskatis

700 EUR

 1. Nakts redzamības iekārta

2500 EUR

 1. Video kamera ar SD kartēm

700 EUR

 1. Termokamera

5000 EUR

 1. Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju

 

1000 EUR

 1. Meža kamera ar komplektāciju

400 EUR

 1. Eholotes komplekts iekšējiem ūdeņiem

3900 EUR

 1. Eholotes komplekts jūras ūdeņiem

10000 EUR

 1. Rokas GPS ar komplektāciju

600 EUR

 1. Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai

1000 EUR

 1. Aukstumu un mitrumu aizturošs spectērps

2000 EUR

e) ievērot arī nosacījumus a), b), c), kas pievienoti sludinājuma beigu sadaļā “Uzmanību!” un attiecas uz visiem pasākumiem.

4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no projektu iesniegšanas kārtas sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2024. gada 16. februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 210 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 30 000 EUR;

b) no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.);

c) projektu iesniegumiem, kuros pašvaldība vai biedrība plāno īstenot video projektus vai kuros ir paredzēts izveidot informatīvu vai izglītojošu materiālu, pievienot projektā iesaistīto personu Curriculum Vitae (autobiogrāfija), lai nodrošinātu, ka projektā ir iesaistīti speciālisti ar atbilstošu izglītību un līdzšinējo pieredzi līdzīgu projektu vai pasākumu īstenošanā, ievērojot projektā paredzēto ar zivīm un zivju resursiem saistīto informēšanas vai izglītošanas tēmu. Izglītojošo materiālu projektos ietverams nosacījums par izveidotā materiāla (izņemot televīzijas raidījumu, raidījumu internetā, periodisko preses izdevumu un radio raidījumu) saskaņošanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides dienestu, kura projekta ietvaros ir jāveic līdz 2024.gada 1.septembrim;

d) iesniedzot projekta pieteikumu, projekta mērķī jānorāda, kam konkrēti iegādātais aprīkojums un citas paredzētās iegādes tiks izmantotas;

e) ievērot arī nosacījumus a), b), c), kas pievienoti sludinājuma beigu sadaļā “Uzmanību!” un attiecas uz visiem pasākumiem.

5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai – no projektu iesniegšanas kārtas sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2024. gada 16. februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 45 000 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 5000 EUR;

b) no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā piecām ar sporta makšķerēšanu saistītām starptautiskām aktivitātēm un šāda veida projektiem kopējais Zivju fonda atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 12 000 EUR;

c) ievērot arī nosacījumus a), b), c), kas pievienoti sludinājuma beigu sadaļā “Uzmanību!” un attiecas uz visiem pasākumiem.

6) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par 2023. gadu) – projektu iesniegšanas kārta no 2024. gada 1. septembra līdz 30. septembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 3000 EUR.

UZMANĪBU!

a) Visos pasākumos projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projekta mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

b) Ja projektu iesniedz 2021. gadā jaunizveidots novads, vērtējot iesniegto projektu saskaņā ar vērtēšanas kritēriju “Atbalsta pretendenta pieredze, kas liecina par spēju kvalitatīvi īstenot projektu un gūt plānotos rezultātus”, tiks uzskatīts, ka atbalsta pretendentam ir pieredze Zivju fonda projektu īstenošanā, ja pagasts, pagastu apvienība vai iepriekšējais novads, kurš iesniedzis projektu Zivju fonda pasākumam pirms administratīvi teritoriālās reformas, atrodas šī jaunizveidotā novada teritorijā. Šajā sakarā skatīt arī c) punkta nosacījumu zemāk.

c) Visos pasākumos projekta iesniegumam pievienojams saraksts ar atbalsta pretendenta iepriekšējo trīs gadu laikā iesniegtajiem projektiem, kuriem ticis piešķirts Zivju fonda finansējums. Tas nepieciešams projekta iesniedzēja iepriekšējās Zivju fonda projektu īstenošanas pieredzes novērtējumam.

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsts zivsaimniecībai”. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25409034).