Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Irina Arhipova

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Konventā 22. maijā norisinājās rektora vēlēšanas, kurās, aizklāti balsojot, trijās kārtās par jauno universitātes rektori ievēlēta profesore Irina Arhipova. Trešajā vēlēšanu kārtā viņa saņēma 104 balsis, kas ir Konventa balsu absolūtais vairākums. Kā galveno darbības prioritāti turpmākajiem gadiem I. Arhipova izvirzījusi LBTU kā zinātnes universitātes statusa nostiprināšanu un ekosistēmas veidošanu universitātes stratēģiskās specializācijas jomās – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

Tūlīt pēc ievēlēšanas I. Arhipova pateicās LBTU kolektīvam par uzticību un demokrātisku vēlēšanu procesu. Viņa izteica vēlējumu, ka arī turpmāk visi kopā spēsim tikpat cieņpilni attiekties pret ikvienu un godīgi pildīt savu darbu. Savā pirmajā intervijā Latvijas Radio I. Arhipova atzina, ka bija gaidījusi vēlēšanas vairākās kārtās: “Biju absolūti pārliecināta par to, ka būs trīs kārtas. Mēs abas ar profesori Andru Zvirbuli bijām cienīgas kandidātes, līdz ar to kolektīvam bija diez gan grūti izlemt. Turklāt atbilstoši likumdošanas nosacījumiem, bija jāsaņem absolūtā vairākuma, nevis relatīvā vairākuma atbalsts”.

Viņa arī skaidro, ka universitātei tuvākais izaicinājums ir spēt parādīt izcilību universitātes specializācijas jomās, it īpaši unikālajās - lauksaimniecībā, veterinārmedicīnā un mežzinātnē -, kurās nav specializējušās citas augstskolas.

“Mums ir jārāda priekšzīme ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Nākamgad gaidāma zinātnes starptautiskā izvērtēšana, universitāti, līdzīgi kā visas zinātniskās institūcijas Latvijā, vērtēs pasaules līmeņa eksperti un mums ir jāspēj parādīt kvalitatīvs sniegums visās specializācijas jomās,” skaidro I. Arhipova.

Jauna rektora izraudzīšanās process sākās 2023. gada otrajā pusē, jo līdzšinējās rektores, profesores Irinas Pilveres amata pilnvaru laiks beigsies 2024. gada 30. jūnijā. Lai nodrošinātu universitātes attīstību un tās darbības pēctecību, 2023. gada decembrī LBTU Padome izsludināja publisku konkursu rektora amatam, kurā pieteicās trīs pretendenti. Pēc vairāku kārtu izvērtēšanas, 2024. gada martā kļuva zināms, ka LBTU Padome Rektora vēlēšanām Konventā izvirza divas pretendentes, kuras bija pierādījušas atbilstošu profesionālo kompetenci rektora amatam – profesori Irinu Arhipovu un profesori Andru Zvirbuli.

Abas vairāk nekā desmitgadi cieši saistītas ar LBTU un tās attīstības veicināšanu gan akadēmiskajā, gan administratīvajā darbā un abas atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar universitāti. Dr.sc.ing. Irina Arhipova ieguvusi inženierzinātņu doktora grādu un šobrīd pilda LBTU zinātņu prorektores pienākumus, kā arī ir Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore. Savukārt Dr.oec. Andra Zvirbule ieguvusi ekonomikas zinātnes doktora grādu un šobrīd pilda Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekānes pienākumus, kā arī ir šīs fakultātes profesore.

Rektora vēlēšanu pirmajā vēlēšanu kārtā nodoti 182 vēlēšanu biļeteni. Irina Arhipova ieguva 87 balsis “par”, bet Andra Zvirbule saņēma 59 balsis “par”. Tā kā neviena no pretendentēm neieguva Konventa vairākuma atbalstu, kas ir vismaz 101 balss “par”, tika organizēta vēlēšanu otrā kārta, kurā vēlreiz piedalījās abas pretendentes.

Otrajā vēlēšanu kārtā nodoti 182 vēlēšanu biļeteni: par I. Arhipovu nobalsoja 94 Konventa locekļi, bet par A. Zvirbuli nodotas 67 balsis. Tā kā arī šajā kārtā neviena no pretendentēm neieguva vairākuma atbalstu, tika organizēta vēlēšanu trešā kārta, kurā Konventam bija iespēja balsot tikai par I. Arhipovu, kas iepriekš bija ieguvusi lielāku atbalstu.

Trešajā kārtā nodoti 179 vēlēšanu biļeteni un par I. Arhipovu tika saņemtas 104 balsis, līdz ar to profesore tika ievēlēta rektora amatā. Viņa būs universitātes 17. rektore.

Konvents saskaņā ar LBTU Satversmi ir augstskolas personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija. Konvents pieņem un groza LBTU Satversmi, ievēlē LBTU Senātu un atceļ tā locekļus, ievēlē un atceļ LBTU rektoru, ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus, noklausās Senāta, rektora un Akadēmiskās šķīrējtiesas pārskatus, apstiprina un groza Konventa ievēlēšanas, rektora ievēlēšanas un atcelšanas, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus, izskata un izlemj LBTU darbības un attīstības konceptuālus jautājumus. Rektora vēlēšanās piedalījās 11. sasaukuma Konventa sastāvs, kurā ir 140 akadēmiskā personāla pārstāvji, 20 vispārējā personāla pārstāvji un 40 studējošie.

Attēls: LBTU