Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Grupas bilde

Šāgada aprīlī un maijā “LIFE OrgBalt” projektā norisinājās semināru un apmācību cikls zemes īpašniekiem, konsultantiem un politikas plānotājiem, lai iepazīstinātu ar projektā iegūtajām zināšanām un izstrādātajiem atbalsta rīkiem auglīgas organiskās augsnes ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Astoņi semināri tika organizēti visās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā un Vācijā, pulcējot vairāk nekā 240 dalībnieku.

Kopumā semināros secināts, ka organiskās augsnes un tās ilgtspējīga apsaimniekošana ir ļoti nozīmīga gan ES Zaļā kursa ietvaros, gan Kopējās lauksaimniecības politikas un topošās Oglekļa piesaistes sertifikācijas regulas kontekstā un ir svarīgi veicināt tādu organiskās augsnes apsaimniekošanas prakses ieviešanu, kas sekmē gan klimata pārmaiņu samazināšanu, gan nemazina produktivitāti lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. To palīdz izvērtēt projektā izveidotie rīki.

Apmācību semināru mērķis ir nodot projektā iegūtās zināšanas un izstrādātos atbalsta rīkus mērķa grupām – zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem, lauksaimnieku un mežsaimnieku nevalstiskām organizācijām, lauku un mežsaimniecības konsultantiem. Apmācības semināros tika sniegts ieskats projektā ieviesto klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu īstenošanā un projekta ietvaros izstrādātājos rīkos. Veikta Privātās un publiskās sadarbības modeļa un Simulācijas rīka demonstrācija un apmācība.

Privātās un publiskās sadarbības modelis ir projekta partnera, biedrības “Baltijas krasti” izstrādāts rīks, kas zemes īpašniekiem vai apsaimniekotājiem palīdz izvērtēt dažādu klimata pārmaiņu mazināšanas ieviešamo pasākumu ekonomiskos un vides ieguvumus.

Projektā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) partneri izstrādājuši Simulācijas rīku, kas izmantojams kā palīgrīks politikas plānošanai un lēmumu pieņemšanai reģionālā un valsts līmenī. Tas ļauj novērtēt “LIFE OrgBalt” projektā izvēlēto klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ietekmi uz ekonomiku, nodarbinātību un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Modelis palīdz arī identificēt šādu pasākumu optimālo izvietojumu.

Paralēli 2024. gada aprīlī un maijā “LIFE OrgBalt” projekta partneris Latvijas Republikas Zemkopības ministrija projekta dalībvalstīs organizēja nacionālos seminārus, kuros dalībniekus iepazīstināja ar organiskās augsnes aktualitāti Eiropas Savienības kontekstā, politikas iniciatīvu ietekmi uz organiskās augsnes apsaimniekošanu. Savukārt ārvalstu eksperti prezentēja savu pieredzi un viedokļus organiskās augsnes apsaimniekošanā. Tas sniedz ieskatu citu valstu pieredzē, lai spētu veidot līdzīgu klimata politiku organiskās augsnes apsaimniekošanai.

Nacionālo semināru laikā tika pārrunāts, kāds ir projekta partnervalstu redzējums par dažādo ES līmeņa politikas plānošanu un integrēšanu nacionālā līmenī tā, lai salāgotu ilgtspējas prasības un lai šodien pieņemtie lēmumi dotu pārdomātu un ilgtermiņa ieguldījumu zemes apsaimniekošanā. Pieredzes un zināšanu apmaiņa, no šī aspekta raugoties, ir ļoti nozīmīga.

Plašāka informācija par notikušajiem semināriem, t.sk. prezentācijas, pieejamas “LIFE OrgBalt” projekta tīmekļvietnē.

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.