Zivsaimniecība
Zvejas kuģis

Zemkopības ministrija informē, ka ievērojot Padomes 2024. gada 10.janvāra Regulas (ES) 2024/257, ar ko uz 2024., 2025. un 2026. gadu nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un ar ko groza Regulu (ES) 2023/194 (turpmāk -  Regula) 13.pantu, Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos 2024.un 2025.gadā ir piemērojami sekojoši zušu ieguves aizlieguma periodi jebkurā to dzīves posmā (attīstības stadijā):

  1. komerczvejā no 2024. gada 15. septembra līdz 2025. gada 15. martam;
  2. atpūtas zvejā (pašpatēriņa zveja, makšķerēšana un zemūdens medības) no 2024.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.martam.

Regula nosaka, ka lieguma periodā nejauši nozvejotiem zušu īpatņiem nedrīkst nodarīt kaitējumu un tie tūlīt ir jāatbrīvo. Attiecīgi visi Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos nejauši noķertie zuši ir atlaižami dzīvi atpakaļ jūrā. 

Lai nodrošinātu šīs prasības izpildi zvejā ar āķiem un makšķerējot, nejauši noķertie zuši, kuri āķi ierijuši tā, ka to nav iespējams saudzīgi izvilkt, būtu atlaižami, nogriežot auklu ar tam pievienoto āķi. Savukārt zemūdens medībās pirms šāviena izdarīšanas zemūdens medniekam ir jāpārliecinās par zivs sugu, un jānodrošina, ka netiek iegūts zutis.

Tāpat ņemot vērā to, ka Regula ir tieši piemērojams un augstāks tiesību akts kā Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, Regulā noteiktajā zušu ieguves lieguma periodā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.martam, makšķerējot un nodarbojoties ar zemūdens medībām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos nav piemērojams šo noteikumu 16.4.apakšpunktā noteiktais atļautais zušu loma lielums un 18.2.apakšpunktā noteiktais lomā paturamo zušu minimālais pieļaujamais garums.