Meža nozare

Ministru kabinets 2017. gada 12.decembrī ir akceptējis informatīvo ziņojumu "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2017.gadā" (protokols nr.61 75.§) un Finanšu ministrija apstiprinājusi AS „LVM” ziedojumu 2017.gadā šādām mērķprogrammām: (1) meža nozares profesionālās un  augstākās izglītības attīstība, (2) meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi, (3) sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas, un (4) skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas. 

AS „Latvijas valsts meži” mērķziedojums Meža attīstības fondam (turpmāk – Fonds) 2017. gadā Lauku atbalsts dienestā (LAD) saņemts 800000 euro apmērā. Atlikums LAD pēc AS „LVM” 2016.gada mērķziedojuma īstenošanas sastāda 796,15 euro.

Atbilstoši Zemkopības ministrijas 2017. gada 12.decembrī izsludinātā projektu konkursa, kas noslēdzās 2018. gada 5.janvārī, nosacījumiem Fondā un AS „LVM” iesniegti projekti par kopējo summu 1 597665 euro.
Padome pieņem lēmumu par ziedojumu sadali AS „Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides izglītības un zinātnes jomās. Fonda padomes izveidotā Ziedojumu nepieciešamības un lietderības vērtēšanas komisija izvērtēja Fondā un AS „LVM” iesniegto projektu atbilstību konkrētajai mērķprogrammai un projektu vērtēšanas kritērijiem un sagatavoja priekšlikumu Fonda padomei.

Nr.

Ziedojuma saņēmējs

Projekta nosaukums/ mērķis

Piešķirtais finansējums, €

1. Meža nozares profesionālās izglītības un augstākās izglītības attīstība

1.1.

Studentu biedrība "Šalkone"

Atbalsts LLU Meža fakultātē 2017.gadā sagatavoto mācību grāmatu izdošanai un jaunu mācību grāmatu sagatavošanai 2018.gadā

13000

1.2.

Studentu biedrība "Šalkone"

Atbalsts studentu biedrībai "Šalkone" augstākās meža nozares izglītības kapacitātes veicināšanai

1000

 

 

1. kopā

14000

 

2. Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi

2.1.

LVMI "Silava"

Nacionālā meža monitoringa zinātniskā īstenošana

359796,15

2.2.

LVMI "Silava"

ERA-NET Sumforest projekta "Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience" REFORM) īstenošana

27000

 

 

2. kopā

386796,15

3. Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas

3.1.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Konkursa "Sakoptākais mežs" rīkošana

17500

3.2.

Biedrība "Tērvetes meža izglītības centrs"

Meža dienas LVM Dabas parkā Tērvetē 2018

5000

3.3.

Biedrība "Zaļās mājas"

Koka būvniecības veicināšana

7000

3.4.

Biedrība "Zaļās mājas"

Sabiedrības informēšanas par mežsaimniecības un kokrūpniecības aktualitātēm

40000

3.5.

Biedrība "Zaļās mājas"

Meža nozare skaitļos un faktos 2019

3000

3.6.

Sabiedriskā labuma organizācija "Latvija aug"

Meža gadagrāmata 2018

3000

3.7.

Biedrība "Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija""

Nozares interneta portāla izveidošana tās atbalstam, zinātnē balstītas, atklātas, patiesas un objektīvas informācijas aktualizēšana Latvijas sabiedrībai

35000

3.8.

Meža īpašnieku biedrība "Dižsils"

Nāc līdzi, ejam mežā!

1000

3.9.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Jauno meža nozares speciālistu izglītošana starptautiskajās organizācijās 2018.gadā

15000

3.10.

Biedrība "Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrība"

2018.gada starptautiskās koka arhitektūras, amatu, rūpniecības un dizaina dienas Cēsīs

3000

3.11.

Biedrība "Latvijas Mežu sertifikācijas padome"

Latvijas sabiedrības izglītošanas programma par ilgtspējīgu mežsaimniecību 2018

18000

3.12.

Latvijas Zinātņu akadēmija

A.Kalniņa balva

2000

3.13.

Biedrība "Latvijas Mežu sertifikācijas padome"

Konference "Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana - Baltijas jūras reģiona valstu ekonomikas attīstības virzītājspēks"

9000

3.14.

Biedrība "Gaujas plostnieki"

Plostnieku amats cauri gadsimtiem

2000

3.15.

Biedrība "Meža vēstures muzejs"

Meža vēstures muzeja izveidei

2000

3.16.

Ludzas pašvaldība

Projektam "Gaismas dārzs Ludzai!"

800

 

 

3. kopā

163300

          3.1. Periodiskie plašsaziņas līdzekļi

3.1.1.

SIA "Izdevniecība Dienas Mediji"

Laikraksts Diena četru A3 lapaspušu pielikums DABAS DIENA

12000

3.1.2.

AS "Latvijas Mediji"

Tematiskā iknedēļas lappuse "Mežs" laikrakstā "Latvijas Avīze"

15000

3.1.3.

SIA Izdevniecība "Dienas Žurnāli"

Mežsaimniecības Ilustrētā vēsture

14000

3.1.4.

SIA "Mediju nams"

Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" ikmēneša rubrika "Meža dzīve"

10000

3.1.5.

SIA Izdevniecība "Dienas Žurnāli"

Zinātniskie pētījumi mežā rubrikā LATVIJĀ

10000

3.1.6.

SIA Izdevniecība "Dienas Bizness"

Ideju mežs un Zaļā ekonomika

12000

3.1.7.

SIA BALTI Group

Izglītojošu publikāciju sērijas "Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas procesi Latvijā" un pētījuma "Latvijas meža nozares attīstība 100 gados" sagatavošana un publicēšana žurnālā "Baltijas koks"

16000

3.1.8.

SIA "Kaldupes"

Sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana par ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu, meža nozares produkcijas un koksnes, kā atjaunojama materiāla priekšrocībām 2018.gadā

10000

 

 

3.1. kopā

99000

          3.2. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

3.2.1.

Biedrība "Vides Fakti"

Ekomāja - ilgtspējīgas būvniecības Latvijā popularizēšana TV raidījumā "Vides Fakti", otrā sezona

15000

3.2.2.

Radio SWH

Rubrika "Meža aktualitātes" raidījuma "Zaļais stūris" ietvaros

15000

3.2.3.

SIA BALTI Group

TV raidījuma "Latvijas Zaļais Zelts" digitalizācija

2000

3.2.4.

SIA "Radio Skonto"

Meža valodas

5000

3.2.5.

SIA "Radošā studija "Savai zemītei""

TV raidījums "Es-savai zemītei'

20000

3.2.6.

Atbalsta fonds "Mans zaļais dārzs"

Atbalsts izglītojošam raidījumam "Mans zaļais dārzs"; konkursam "Par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2017. gadā"

12000

 

 

3.2. kopā

69000

4. Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas

4.1.

Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants"

Meža ABC

18300

4.2.

Nodibinājums "Vides izglītības fonds"

Daba tavai labklājībai

10000

4.3.

Biedrība "Latvijas Mazpulki"

Latvijas Mazpulki par Latvijas mežiem (LM par LM)

35000

4.4.

Nodibinājums "Rubeņa fonds"

Skolu jauniešu vides, patriotiskās izglītības, aktīvās atpūtas un treniņu apstākļu kvalitātes paaugstināšana Kuldīgas novada Renda pagastā

4000

4.5.

Liepupes vidusskola

Liepupes vidusskolas dabaszinību pulciņa programmas īstenošana un pilnveidošana - skolēnu izglītošana, praktisko nodarbību vadīšana brīvā dabā, mežsaimnieciskā sektora uzņēmumu apmeklēšana, augļu koku stādījumu ierīkošana pie Liepupes vidusskolas

400

4.6.

SIA "Daudz laimes"

MAMMASDABAS divu dienu projekts Bērnu un jauniešu nometnes PRĀTA SPĒLES ietvaros 2018.gada pavasara skolēnu brīvdienās no 12.-16.03.

500

4.7.

Biedrība "Mantinieki"

Radošais dabas un amatniecības pulciņš Brocēnos

500

 

 

4. kopā

68700

Projektu iesniedzējus, kuriem finansējums nav piešķirts pilnā apmērā, lūgums iesniegt Lauku atbalsta dienestā pieteikumu, kurā precizēti projekta sasniedzamie rezultāti un projekta izmaksu tāmi.