Meža nozare

Ministru kabinets 2018. gada 4.decembrī ir akceptējis informatīvo ziņojumu "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2018.gadā" (protokols Nr.58 37.§) un Finanšu ministrija apstiprinājusi AS „LVM” ziedojumu 2018.gadā šādām mērķprogrammām: (1) meža nozares profesionālās un  augstākās izglītības attīstība, (2) meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi, (3) sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas, un (4) skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas. 

AS „Latvijas valsts meži” mērķziedojums Meža attīstības fondam (turpmāk – Fonds) 2018. gadā Lauku atbalsts dienestā (LAD) saņemts 800000 euro apmērā.

Atbilstoši Zemkopības ministrijas 2018. gada 17.decembrī izsludinātā projektu konkursa, kas noslēdzās 2019. gada 7.janvārī, nosacījumiem Fondā un AS „LVM” iesniegti projekti par kopējo summu 1371863 euro.
Padome pieņem lēmumu par ziedojumu sadali AS „Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai sekojošiem projektiem:.

Nr.

Ziedojuma saņēmējs

Projekta nosaukums/ mērķis

Finansējums, eiro

1. Meža nozares profesionālās izglītības un augstākās izglītības attīstība

1.1.

Studentu biedrība "Šalkone"

Atbalsts LLU meža fakultātē studējošajiem izstādes LIGNA 2019 apmeklējumam

12000

1.2.

Studentu biedrība "Šalkone"

Atbalsts sabiedrības izglītošanas un meža nozares popularizēšanas pasākuma "Mežs ienāk Jelgavā 2019" organizēšanai un norisei

12000

1.3.

Studentu biedrība "Šalkone"

Atbalsts LLU Meža fakultātē 2018.gadā sagatavoto mācību grāmatu izdošanai un jaunu mācību grāmatu sagatavošanai 2019.gadā

20000

 

 

1. kopā

44000

2. Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi

2.1.

Daugavpils Universitāte

ERA-NET Sumforest projekta "Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience’’ (REFORM) īstenošana"

39000

2.2.

LVMI "Silava"

Kravu lieluma un skaita ietekme uz risu veidošanos galvenās cirtes cirsmās uz organiskām augsnēm

20974

2.3.

Daugavpils Universitāte

Dažāda daudzuma ekoloģisko struktūru saglabāšanas ietekme uz ilgtspējīgu epiksīlo un epifītisko sugu saglabāšanu oligotrofās priežu jaunaudzēs agrīnās sukcesijas stadijās. Ķērpju piemērs

14050

2.4.

Daugavpils Universitāte

Puķu spriganes sastopamība, izplatīšanās koridori un izplatības karstie punkti meža ainavā Latvijā

7681

 

 

2. kopā

81705

3. Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas

3.1.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Konkursa "Sakoptākais mežs" rīkošana

20000

3.2.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Komunikāciju foruma "Meža akadēmija" rīkošana

15000

3.3.

Biedrība "Zaļās mājas"

Koka būvniecības veicināšana

12000

3.4.

Biedrība "Zaļās mājas"

Meža nozare skaitļos un faktos 2020

4000

3.5.

Biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs"

Latvijas meža īpašnieku izglītošana meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas un kooperācijas jautājumos

5000

3.6.

Sabiedriskā labuma organizācija "Latvija aug"

Meža gadagrāmata 2020

10000

3.7.

Biedrība "Zaļās mājas"

Latvijas meža nozares konference 2019

15000

3.8.

Biedrība "Latvijas Mežu sertifikācijas padome"

Latvijas sabiedrības izglītošanas programma par ilgtspējīgu mežsaimniecību

40000

3.9.

Biedrība "Latvijas Mežu sertifikācijas padome"

Konference "Mežsaimniecība - Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā"

18000

3.10.

Jaunmoku pils kultūrvēsturiskā kompleksa saglabāšanas un kultūras veicināšanas biedrība "ALEJA"

Videi draudzīgas izglītošanas veicināšana ekspozīcijā "Mežs un tā nozīme cilvēku dzīvē"

5000

3.11.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Jauno meža nozares speciālistu izglītošana starptautiskajās organizācijās 2019.gadā

17000

3.12.

Biedrība "Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrība"

2019.gada starptautiskās koka arhitektūras, amatu, rūpniecības un dizaina dienas Cēsīs

11000

3.13.

Biedrība "Zaļās mājas"

Sabiedrības informēšanas par meža nozares aktualitātēm

78000

3.14.

Latvijas Pašvaldību savienība

“Parku, dendroloģisko stādījumu un aleju gudra apsaimniekošana"

3400

3.15.

Biedrība "Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija""

Meža nozares interneta portāla www.zemeunvalsts.lv pilnveidošana un paplašināšana. Zinātnē balstītas, atklātas, patiesas un objektīvas informācijas aktualizēšana Latvijas sabiedrībai

40000

3.16.

Nodibinājums "Jaunrades fonds"

Ērika Hānberga grāmatas ""Silava" mežā. Mežs "Silavā"" manuskripta sagatavošana

10000

3.17.

Nodibinājums "Jaunrades fonds"

Gunta Eniņa grāmatas "Nezināmā Latvija II" (pagaidu nosaukums) izdošana

4400

3.18.

Biedrība "Meža vēstures muzejs"

Meža vēstures muzeja izveidei

*Ar nosacījumu, ka projekta īstenotāji kā projekta rezultātu iesniedz risinājumu kā savāktos materiālus nodot akreditētam muzejam

7000

 

 

 

3. kopā

 

314800

          3.1. Periodiskie plašsaziņas līdzekļi

3.1.1.

SIA Izdevniecība "Dienas Bizness"

Ideju mežs un Zaļā ekonomika

10000

3.1.2.

AS "Latvijas Mediji"

Tematiskā iknedēļas lappuse "Mežs" laikrakstā "Latvijas Avīze"

12000

3.1.3.

SIA "Izdevniecība Dienas Mediji"

Laikraksta "Diena" četru lapaspušu pielikums DABAS DIENA

13000

3.1.4.

SIA "Mediju nams"

Laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" ikmēneša rubrika "Meža dzīve"

10000

3.1.5.

SIA BALTI Group

Izglītojošu publikāciju sērijas "Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas procesi Latvijā" publicēšana žurnālā "Baltijas koks"

10000

3.1.6.

SIA "Kaldupes"

Sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana par ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu, meža nozares produkcijas un koksnes, kā atjaunojama materiāla priekšrocībām 2019.gadā

9000

3.1.7.

SIA Izdevniecība "Dienas Žurnāli"

Zinātniskie pētījumi mežā rubrikā LATVIJĀ

10000

3.1.8.

A/S Delfi

Meži Latvijā

25000

 3.1.9.

SIA Izdevniecība "Dienas Žurnāli"

Slejas žurnālā ilustrētā Junioriem "Dabas brīnumu kalendārs"

7000

3.1.10.

SIA Izdevniecība "Dienas Žurnāli"

Mežsaimniecībā izmantoto tehnoloģiju vēsture

 

4000

 

3.1.11.

SIA "TV NET"

Sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

6000

 

 

3.1.kopā

116000

          3.2. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

3.2.1.

Radio SWH

Rubrika "Meža aktualitātes-2019.gada sezona" raidījuma "Zaļais stūris" ietvaros

14000

3.2.2.

Nodibinājums "Latvija aug"

Meža vēstis LR2

25500

3.2.3.

SIA "Radio Skonto"

Meža valodas

10000

3.2.4.

SIA "SPORTSZIP"

"Meža stāsti" dokumentāls raidījumu cikls LTV1

26500

3.2.5.

SIA "Vidzemes televīzija"

Raidījumu cikls "Mežs un cilvēks" Vidzemes televīzijas apraidē visā Latvijā, Re:TV kanāls

12382

3.2.6.

SIA "Radošā studija "Savai zemītei""

TV raidījums "Es-savai zemītei"

20000

 

 

3.2. kopā

108382

4. Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas

4.1.

Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants"

Meža ABC

18900

4.2.

Saldus vidusskola

Projekts "Mazais meža pētnieks"

1500

4.3.

Nodibinājums "Vides izglītības fonds"

Jauniešu kompetenču apguve dabas aizsardzībai

12000

4.4.

Biedrība "Latvijas Mazpulki"

Ejam mežā!

20000

4.5.

Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants"

3x3 Vecpieblagā

600

4.6.

Liepupes vidusskola

Liepupes vidusskolas dabaszinību pulciņa programmas īstenošana un pilnveidošana

600

4.7.

Nodibinājums "Rubeņa fonds"

Skolu jauniešu vides izglītības, aktīvās atpūtas un patriotiskās audzināšanas apmācības centra izveides turpināšana Kuldīgas novada Renda pagastā

5000

4.8.

Biedrība "Mantinieki"

Radošais dabas un amatniecības pulciņš Brocēnos

1000

4.9.

Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija"

Neatstāj pēdas 2019

20000

4.10.

BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" Puķkopības pulciņš

Atjaunotais skolas ābeļdārzs - nepārtrauktības un bezgalības simbols

400

 

 

4. kopā

80000

Projektu iesniedzējus, kuriem finansējums nav piešķirts pilnā apmērā, lūgums iesniegt Lauku atbalsta dienestā pieteikumu, kurā precizēti projekta sasniedzamie rezultāti un projekta izmaksu tāmi.