Kā notiek SA kontroles?

Lai pārliecinātos par to, ka atbalsta pretendenti ievēro SA prasības, tie var tikt izraudzīti pārbaudei uz vietas saimniecībā.

Lauksaimniekam ir jānodrošina iespēju kontroles iestādēm veikt SA pārbaudes uz vietas saimniecībā un pēc pieprasījuma jāuzrāda pārbaudei nepieciešamie dokumentus. Par katru pārbaudi uz vietas saimniecībā kontroles iestāde sagatavo kontroles ziņojumu. Lauksaimniekam ir tiesības iepazīties ar šo ziņojumu un 10 darbdienu laikā pēc šī ziņojuma saņemšanas var iesniegt kompetentajā kontroles iestādē nepieciešamos precizējumus.

Kompetentās kontroles iestādes

Savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas koordinējošā iestāde ir Lauku atbalsta dienests. Pārbaudes par savas kompetences jomu veic attiecīgā kontroles iestāde:    

  • Lauku atbalsta dienests – LLVN, vides joma;
  • Valsts meža dienests - vides joma meža platībās;
  • Pārtikas un veterinārais dienests - dzīvnieku identifikācija un reģistrācija, sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzība un dzīvnieku labturība;
  • Valsts augu aizsardzības dienests  - mēslošanas līdzekļu lietošana un uzskaite īpaši jūtīgajās teritorijās un augu veselības aizsardzība.