Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam novērtēšanai pārejas periodā (2021.-2022. gads) un Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam novērtēšanai 2021.-2024.gadā

Projekta Nr.: 21-00-A02001-000005

Projekta mērķis: Nodrošināt Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas darbību, lai analizētu programmas īstenošanas progresu un uzlabotu programmas un tās īstenošanas kvalitāti pārejas periodā (2021.-2022.gads), kā arī nodrošināt nepieciešamo novērtējumu veikšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam (KLP SP) sagatavošanai un ieviešanai, t.sk. sākotnējā (ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) sagatavošanu KLP SP un citu nepieciešamo novērtējumu veikšanu vai datu ieguvi. Kā arī nodrošināt KLP SP nepārtrauktas novērtēšanas īstenošanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam nepārtrauktā novērtēšana, kā arī Ex-ante un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, 01.04.2021. - 31.12.2024.