Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums:Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam publicitātes nodrošināšanai pārejas periodā (2021.-2024. gads)

Projekta Nr.: 21-00-A02001-000004

Projekta mērķis: Informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētās Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) lauku teritoriju attīstībai sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, nākamo plānošanas periodu, kā arī nodrošināt LAP un Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanā iesaistīto speciālistu pieredzes apmaiņu un dalību Eiropas Komisijas, tās institūciju un citu dalībvalstu organizētos pasākumos un sanāksmēs pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) publicitāte saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem, sniedzot plašākai sabiedrībai, nevalstiskajam sektoram un uzņēmējiem informāciju par Eiropas Savienības atbalsta iespējām lauksaimniecībai un lauku attīstībai, un informācijas apmaiņa starp LAP un Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanā iesaistītajiem speciālistiem, Eiropas Komisiju, tās institūcijām un citām dalībvalstīm pārejas periodā.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, 01.04.2021. - 31.12.2024.