Statuss:
Īstenošanā
ELFLA logotips

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam uzraudzībai pārejas periodā (2021.-2024. gads)

Projekta Nr.: 21-00-A02001-000006

Projekta mērķis: Nodrošināt Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  īstenošanas uzraudzību, tai skaitā Uzraudzības komitejas darbību, lai īstenotu efektīvu programmas uzraudzību un citu ar uzraudzību saistītu funkciju izpildi pārejas periodā, kā arī ar nākamo plānošanas periodu saistības uzraudzības darbības.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam uzraudzība saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, 01.04.2021. - 31.12.2024.