Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas 2014. gadā sagatavotā „Somijas Lauksaimniecības klimata programma – soļi pretī klimatam draudzīgai pārtikai” (Climate Programme for Finnish Agriculture – Steps towards Climate Friendly Food) tiecas veicināt pārtikas sistēmas ilgtspējību, palielinot peļņu no saražotās produkcijas, uzlabojot materiālu un energoefektivitāti un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas uz produkcijas vienību. Klimata programmā ietverti 76 pasākumi ar mērķi mazināt pārtikas ražošanas un patēriņa ietekmi uz klimata pārmaiņām un sekmēt pielāgošanos tām.

 1. Konsultācijas un izglītība
 2. Riska vadība
  • Augu selekcija un šķirņu pārbaudes
  • Augu un dzīvnieku veselība un invazīvās sugas
  • Proteīnaugu ražošana
  • Ilgtspējīga mājlopu audzēšana
  • Lauksaimniecības ienākumu riski
 3. Augkopība
  • Efektīvāka slāpekli saturošu mēslošanas līdzekļuizmantošana
  • „Zaļās platības”
  • Precīzā lauksaimniecība
  • Ūdens resursu izmantošana aramzemē
  • Augsnes oglekļa piesaistes palielināšana
  • Daudzgadīgie zālāji
  • Bioloģiskā lauksaimniecība
  • Kultūraugu dažādošana un daudzgadīgo zālāju saglabāšana
 4. Lopkopība
  • Kūtsmēslu uzglabāšana un izmantošana
 5. Zemes izmantošana
  • Organisko augšņu apstrādes samazināšana
 6. Energoefektivitāte lauksaimniecībā
 7. Enerģijas ražošana un izmantošana lauksaimniecībā
  • Biogāzes ražošana
  • Biodegvielas ražošana un izmantošana lauksaimniecībā
  • Biodegvielas dzīves cikla novērtēšana
 8. Enerģijas un barības vielu pašnodrošinājums
 9. Pārtikas patēriņš
  • Pārtikas atkritumu samazināšana
  • Uztura rekomendācijas
  • Gaļas patēriņa samazināšana
  • Ilgtspējīga pārtikas izvēle
  • Izsekojamības un atbildības sistēmas
  • Atbalsts vietējiem produktiem
 10. Potenciālie nākotnes pasākumi
  • Rapšu eļļas pievienošana lopbarībai
  • Meža ieaudzēšana