2016.gads

Meža konsultatīvās padomes (MKP) sēde notiks š.g. 23.martā no plkst.15.00-16.30.

1.Darba kārtības apstiprināšana.

2.Globālais skatījums uz mežiem ar attālās izpētes metodēm – mežzinātnieku pieredze, novērojumi un secinājumi Latvijas kontekstā. Jānis Donis, LVMI Silava.

3.ZM iesniegtie priekšlikumi par  īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijiem, to virzību un saistību ar ES nozīmes biotopu kartēšanas metodiku. Lāsma Āboliņa, ZM.

4.Citi jautājumi.

PREZENTĀCIJAS: