2017.gads

Meža konsultatīvās padomes (MKP) sēde notika š.g. 5.jūlijā plkst. 9.00 23.stāva zālē. 

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas 2016.gada 16.jūnija lēmumā doto uzdevumu izpildi
    ziņo: A.Ozols, Meža departaments

3. Par priedes sekmīgas atjaunošanas iespējām
    Dabiskie traucējumi Latvijas priežu mežos
    ziņo: Dr.silv. Āris Jansons

4. Par meža apsaimniekošanu regulējošo normu ietekmi uz mežsaimniecības ekonomisko dzīvotspēju

    Zema biezuma audžu parametri
    ziņo: Dr.silv. Āris Jansons

    Galvenās cirtes parametru noteikšana
    ziņo: Dr.silv. Dagnis Dubrovskis

5. Priekšlikumi normatīvo aktu efektivitātes uzlabošanai
    ziņo: R.Benta, Meža departaments
    • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi MK 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" (VSS -650);
    • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935"Noteikumi par koku ciršanu mežā" (VSS - 651))

6. Citi jautājumi.

 

PREZENTĀCIJAS:

 

 

Meža konsultatīvās padomes izbraukuma sēde notika š.g.19.jūlijā, lai iepazīstinātu noteikumu projekta izstrādē un saskaņošanas procesā iesaistītās institūcijas un nevalstiskās organizācijas ar sausās minerālaugsnēs augošo priežu mežaudžu (priedes veido vairāk nekā 80 procentu no mežaudzes šķērslaukuma) apsaimniekošanas problēmām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.

 


Meža konsultatīvās padomes sēde notika š.g.18.augustā plkst.11.00 Zemkopības ministrijas 315.telpā.

Sēdes darba kārtība:
• Priekšlikumi normatīvo aktu efektivitātes uzlabošanai
ziņo: Meža departaments
• Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi MK 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" (VSS -650);
• Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935"Noteikumi par koku ciršanu mežā" (VSS - 651)).

 

 

Meža konsultatīvās padomes sēdes, kas notiks š.g.1.novembrī plkst. 10.00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē, darba kārtības projekts:
Lēmuma pieņemšana par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi MK 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"" (VSS -650) un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"" (VSS - 651).
• Priekšlikumi normatīvo aktu efektivitātes uzlabošanai
ziņo: Rita Benta, Zemkopības ministrijas Meža departaments
• Ietekmes uz vidi analīzes matrica, galvenās cirtes caurmēra izmaiņām
ziņo: Dr.silv. Dagnis Dubrovskis