Ko zinām par dabas resursiem, ko apsaimniekojam – par to videokonferencē 2021. gada 24. septembrī

Ko zinām par dabas resursiem, ko apsaimniekojam – par to videokonferencē 2021. gada 24. septembrī
Norway grants logoLatvijā šāgada sākumā sākusies lauksaimniecības augsnes izpēte. Plānots, ka iegūtie rezultāti ļaus pilnveidot nacionālos augsnes datus un sniegs papildu informāciju par augsni visām ar lauksaimniecību saistītajām mērķa grupām. Pēdējo reizi Latvijā lauksaimniecības augsnes izpēte ir notikusi pagājušā gadsimta 80. gados. 
 
Pateicoties daudzajiem sadarbības partneriem gan Latvijā, gan Norvēģijā, Zemkopības ministrija aicina sabiedrību piedalīties Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” starptautiskajā atklāšanas konferencē 2021. gada 24. septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00. Konference norisināsies tiešsaistē ZOOM platformā latviešu un angļu valodā. 
 
Augsne ir kļuvusi par vienu no apdraudētākajiem resursiem pasaulē, ņemot vērā klimata pārmaiņas, zemes degradāciju, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas ražošanas. 
 
Zemes apsaimniekotājiem aizvien vairāk ir jādomā, kā saimniekot, lai netiktu noplicināti dabas resursi. Svarīgi, lai lauksaimnieciskajā ražošanā vairāk pielāgotu tādu saimniekošanas praksi, kas bagātina augsni, aizsargā ūdenstilpes un nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 
 
Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar trīs videi un klimatam nozīmīgiem projektiem:
Norvēģu finanšu instrumenta projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”  (E2SOILAGRI) ļaus uzlabot informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūt datus par oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoriem. Iegūtās zināšanas plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai.
LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” projektā tiek demonstrēti inovatīvi klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisiju un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.
Pie ūdens kvalitātes uzlabošanas strādā LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”. Tas ilgtermiņā uzlabos ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.
 
Konferences mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu starp sabiedrību un pētniecību, tādējādi nodrošinot lielāku dialogu starp valsts pārvaldi, pētniecību un sabiedrību kopumā. 
 
Zemkopības ministrijas eksperte Kristīne Sirmā: “Mums visiem ir ko mācīties, ko jaunu uzzināt, lai pieņemtie lēmumi veicinātu iekļaujošākas, noturīgākas un ilgtspējīgākas lauksaimniecības prakses īstenošanu nākotnē. Vienlaikus tas sniegs Latvijas ieguldījumu tādu globālu jautājumu risināšanā kā klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās tām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, cīņa ar zemes degradāciju un gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma sasniegšana.”
 
Piedalīties konferencē laipni aicināts ikviens interesents!
 
Dalībai videokonferencē, lūdzu, reģistrējieties šeit, aizpildot veidlapu
 
Detalizētākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar videokonferences organizētājiem – E2SOILAGRI projekta vadītāju Lauri Leitānu, 27087484, Lauris.Leitans@gmail.com.
 
Sadarbības partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktajā projektā "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Zemkopības ministrija, Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienests.  
 
Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 
 
Strādājam kopā zaļai Eiropai! 
 
 
Programma
 
10.00 – 10.05 Konferences atklāšana, moderators Imants Frederiks Ozols
 
Atklāšanas uzrunas
10.05 – 10.10 Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts
10.10 – 10.15 Norvēģijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard)
 
Norvēģu finanšu instrumentu projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”
ZEME
 
10.15 – 10.25 Ilgtspējīga lauksaimniecības augšņu izmantošana Eiropas Zaļā kursa mērķu īstenošanā, Kristīne Sirmā, Zemkopības ministrija
10.25 – 10.35 NIBIO – the Norwegian Soil Survey Programme and the role in E2SOILAGRI, Siri Svendgård-Stokke, Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts
10.35 – 10.45 Uzticamas, valstij specifiskas augšņu informācijas datu pilnveidošana lauksaimniecības zemē, Imants Kukuļs, Latvijas Universitāte
10.45 – 10.55 Nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide, Gints Zabītis, Valsts augu aizsardzības dienests
10.55 – 11.05 Oglekļa uzkrājuma ietekmes uz SEG emisijām no meliorētām organiskajām augsnēm zālājos izpēte, Andis Lazdiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
11.05 – 11.20 Jautājumi un atbildes
 
LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”
GAISS
11.25 – 11.35 LIFE OrgBalt projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai organiskās augsnes apsaimniekošanā, Ieva Līcīte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
11.35 – 11.55 LIFE OrgBalt projektā vērtējamās organiskās augsnes apsaimniekošanas scenāriju potenciālā ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, Andis Lazdiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
11.55 – 12.00 Jautājumi un atbildes
 
LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”
ŪDENS
12.00 – 12.10 Ko zinām par dabas resursiem, ko apsaimniekojam – par to videokonferencē 2021. gada 24. septembrī, Jānis Šīre, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
12.10 – 12.25 Augsnes un ūdens apsaimniekošanas pasākumi virszemes ūdens kvalitātes uzlabošanai lauksaimniecības zemē, Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
12.25 – 12.30 Jautājumi un atbildes
12.30 – 12.40 Konferences noslēgums
____________________
Mediju kontaktiem: 
Rūta Rudzīte 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
  • Publicēts:
    20.09.2021