Statuss:
Noslēdzies

Jaunais augsnes izpētes projekts palīdzēs gudrāk izmantot lauksaimniecības zemi

04.03.2021. 
Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem 2021. gada februārī sākusi īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”, lai uzlabotu informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem.

Iegūto informāciju plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai. 

Atjauninātie valsts augsnes dati uzlabos ar klimatu saistīto informāciju par augsni, kas izmantojama klimata pārmaiņu politikā, kā arī palielinās ekspertu zināšanas par ilgtspējīgu augsnes pārvaldību. Vienlaikus projekta gaitā pilnveidotos nacionālos augsnes datus varēs izmantot valsts pārvaldes iestādes, lauksaimnieki un nevalstiskās organizācijas, un arī zinātniskās iestādes, izstrādājot un īstenojot klimata politiku. 

Zemes apsaimniekotājiem projekta rezultāti sniegs papildu informāciju par augsni, lai veicinātu lauksaimniecības ražošanas resursu efektīvāku izmantošanu, nodrošinātu produkcijas kvalitāti un saglabātu nozares konkurētspēju, vienlaikus samazinot lauksaimniecības slodzi uz vidi un saglabājot ekosistēmas. 

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtsLatvijas UniversitāteLatvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienests. Projekts ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim. 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Jaunumi:

Latvijas lauksaimniecības augsnes izpētes videokonference “Dzīva planēta sākas dzīvā augsnē” 2024. gada 19. janvārī

Latvijas lauksaimniecības augsnes izpētes videokonference “Kūdraugsnes izplatības novērtēšana – modelēšana, tālizpēte un mašīnmācīšanās”, 2022. gada 31. augustā

Latvijas lauksaimniecības augsnes izpētes videokonference “Ko zinām par dabas resursiem, ko apsaimniekojam” 2021. gada 24. septembrī

Par projektu 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem iepriekš noteiktā projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) plāno uzlabot un atjaunot informāciju par augsni, lai nākotnē izstrādātu ilgtspējīgus augsnes apsaimniekošanas risinājumus (piemēram, kā efektīvāki izlietot minerālmēslus, kā pārdomāti izmantot augu aizsardzības līdzekļus). 

Projektā iegūtās jaunās zināšanas, jaunie telpiskie dati, kā arī dati par oglekļa izmaiņām augsnē, būs jauns solis, lai sniegtu zemes apsaimniekotājiem papildu informāciju, kā gudri saimniekot, īstenojot ilgtspējīgu lauksaimniecības pārvaldības praksi, kā iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu ražu, palielinot ražošanas produktivitāti, vienlaikus samazinot ekoloģisko slodzi uz vidi, tādējādi palīdzot saglabāt ekosistēmas. Projektā plānots, ka iegūtā informācija spēs sniegt ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, kas palīdzēs sasniegt starptautiskos un Eiropas mērķus attiecībā un klimata pārmaiņām un ziņošanas prasībām. 

Projektā plānots atjaunināt valsts augsnes datus, kas izmantojami klimata pārmaiņu politikā. Projekta īstenošana uzlabos ar klimatu saistītu informāciju par augsni, kā arī piecu valsts iestāžu kapacitāti ilgtspējīgā augsnes pārvaldībā. 

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai.

Projekta galvenās mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, lauksaimnieki, nevalstiskais sektors, izglītības un zinātnes nozares iestādes, kuras iesaistītas klimata politikas veidošanā un ieviešanā.

Ieguvumi no projekta: 

 • atjaunoti nacionālie augsnes dati klimata pārmaiņu politikas plānošanai, 
 • uzlabota uzticamas, valstij raksturīgas augsnes informācijas pieejamība lauksaimniecības zemē, 
 • izveidota augsnes oglekļa monitoringa sistēma lauksaimniecības zemē, 
 • uzlabota siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina sistēma.

Projektu E2SOILAGRI realizē pieci sadarbības partneri – divas valsts iestādes un trīs zinātniski pētnieciskās iestādes. 

Valsts iestādes: 

Zinātniski pētnieciskās iestādes: 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro. No tā 1,56 miljoni eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums un 0,27 miljoni eiro - Latvijas nacionālais līdzfinansējums. 

Projekts tiek ieviests Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”.

 1. Izveidota vēsturiskā augsnes datubāze un atjaunināta digitālā augsnes karte, pievienojot 15 000 augsnes profilu datus. 
 2. Atjaunināta un ar starptautisko Pasaules augšņu klasifikatora klasifikāciju saskaņota nacionālā augsnes klasifikācijas sistēma. 
 3. Izstrādāta augsnes kartēšanas metodoloģija un veiktas apmācības. 
 4. Novērtēta kūdras augsnes izplatība lauksaimniecības zemē, izstrādājot karti par kūdras augsnes izplatību lauksaimniecības zemē. 
 5. Lauksaimniecības zemē ierīkotas 200 augsnes oglekļa monitoringa vietas. 
 6. Izstrādāti trīs siltumnīcefekta gāzu emisiju faktori kūdrāju apsaimniekošanā. 
 7. Norvēģijas un Latvijas ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes, kapacitātes uzlabošana, dalība konferencēs.