Bioloģiskās lauksaimniecības informācija

Vispārējā informācija

Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības statistikas datu apkopošana tika uzsākta 2007.gadā, iegūstot datus par 2006.gadu no visām saimniecībām, kuras ir ieguvušas bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai pārstrādi.

 

Individuālos datus no saimniecībām apkopo divas bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas „Vides kvalitāte” un SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”.

 

Zemkopības ministrijas uzdevumā bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informatīvo sistēmu (datu bāzi) uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC).

 

Galvenie principi

Saskaņā ar 2009.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 16. punktu saimniecības katru gadu līdz 1.februārim kontroles institūcijā, kurā tās ir iesniegušas iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļauto platību, audzētajām kultūrām, augu un dzīvnieku izcelsmes produkciju, saražotās, pārstrādātās un izlietotās produkcijas veidu un apjomu.

 

Saskaņā ar šo neteikumu 59.pantu abas kontroles institūcijas katru gadu līdz 30.aprīlim elektroniski nosūta reģistrēšanai valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmā saimniecību individuālos datus.

 

Zemkopības ministrija katru gadu līdz 1. jūlijam sagatavo statistisko informāciju atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas Nr. 889/2008 93.panta 2.punktā minētajām prasībām un nosūta to Eiropas Savienības statistikas birojam Eirostat.

 

Latvijā 2016.gada sākumā bija 3833 uzņēmējs, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. No tiem 3634 – lauksaimniecības produktu ražotāji, 1 – akvakultūras dzīvnieku audzētājs, 79 – pārstrādes uzņēmumi, 10 – importētāji, 1 – eksportētājs un 108 – sertificēti tirdzniecības un citi uzņēmumi.

 

2016.gada sākumā sertificētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platības aizņēma 237 tūkst. ha jeb aptuveni 11% no kopējās LIZ platības valstī. No tiem 162 tūkst. ha bija sertificēti kā bioloģiskās lauksaimniecības platības, vairāk kā 11 tūkst. ha bija pārejas periodā un 59 tūkst. ha uzsākts pārejas periods. Pēdējā gada laikā bioloģiski sertificētās platības ir palielinājušās par 13%.

 

2014.gadā bioloģisko produktu īpatsvars kopējā saražotajā lauksaimniecības produkcijā nepārsniedza 5% robežu, izņemot medu (15,39%) un piena ražošanu, kur tas bija 7,7%.

 

 

Latvijā Kontroles organizācijas un sertificējošā institūcijas iestādes funkcijas veic:

Biedrība “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”.
 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļas Bioloģiskās lauksaimniecības sektors.