Argentīnas digitālās sistēmas izmantošana nozvejas sertifikātu zivju produktu importam Eiropas Savienībā izveidošanai, pārbaudei un iesniegšanai

Argentīnas Republikas Lauksaimniecības, lopkopības un zivsaimniecības ministrija aicināja Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātu atļaut Argentīnas valsts digitālās sistēmas izmantošanu nozvejas sertifikātu izveidošanai, pārbaudei un iesniegšanai elektroniski Eiropas Savienības dalībvalstu atbildīgajām iestādēm saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 12. panta 4. punktu un 20. panta 4. punktu.  

Pēc visaptverošās informācijas, ko sniedza Argentīnas atbildīgās iestādes, īpaši attiecībā uz digitālo parakstu validēšanu, un pēc diskusijām un testiem ar dalībvalstīm tehniskā līmenī, Eiropas Komisijas nonāca pie secinājuma, ka sistēma var nodrošināt tādu pašu kontroles līmeni, ko iestādes veic, izmantojot papīra formāta nozvejas sertifikātus.

Tāpēc no 2022. gada 30. jūnija Argentīna ir pilnvarota elektroniski iesniegt parakstītus nozvejas sertifikātus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, no 2022. gada 30. jūnija ES dalībvalstu kompetentās iestādes akceptēs Argentīnas nozvejas sertifikātus, kas ir validēti un parakstīti digitāli, ar nosacījumu, ka digitālā paraksta pārbaude liecina par tā derīgumu. 

Digitālais sertifikāts darbojas tikai tiešā importa gadījumā.

Importētājam jāsaņem no eksportētāja nozvejas sertifikāts pdf. formātā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Nozvejas sertifikāts gan pdf. formātā, gan arī tā drukātā versija, kuru parakstīja arī importētājs (un ko pēc pārbaudēs parakstīs arī Valsts vides dienests) jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Valsts vides dienests veiks nozvejas sertifikāta pdf. formāta elektroniskā paraksta derīguma pārbaudi, kā arī citu nozvejas sertifikātā iekļauto datu pārbaudi. Pēc datu pareizības  apstiprināšanas, nozvejas sertifikāts elektroniski tiks saglabāts Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma".

Jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar nozvejas sertifikātu apstiprināšanu zivju produkcijas importa gadījumā aicinām sazināties ar Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļas atbildīgajām personām:
 

Zemkopības ministrija turpina sadarbību un konsultācijas ar Eiropas Komisiju un noteikti informēs par jebkādām izmaiņām digitālo nozvejas sertifikātu apritē. 

Vienlaikus informējam, ka Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments īsteno Latvijas vienotā koordinācijas biroja funkcijas NNN jautājumos, kopējā e-pasta adrese konsultācijāmiuu@zm.gov.lv.