REGULAS

 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, p. 1–92)
 • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1693 (2020. gada 11. novembris), ar ko Regulu (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu groza attiecībā uz tās piemērošanas datumu un dažiem citiem minētajā regulā norādītiem datumiem
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1691 (2021. gada 12. jūlijs), ar ko attiecībā uz uzskaites veikšanas prasībām bioloģiskajā ražošanā iesaistītajiem operatoriem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1189 (2021. gada 7. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz konkrētu ģinšu vai sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/716 (2021. gada 9. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu groza attiecībā uz bioloģiskās ražošanas noteikumiem par diedzētām sēklām un cigoriņu galviņām, par dažu akvakultūras dzīvnieku barību un par akvakultūras parazītu apkarošanu
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/269 (2020. gada 4. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2020/427 groza attiecībā uz datumu, no kura sāk piemērot grozījumus attiecībā uz dažiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumā ietvertiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/642 (2020. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 III pielikumu groza attiecībā uz konkrētu informāciju, kura jānorāda bioloģisko produktu marķējumā
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2146 (2020. gada 24. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz ražošanas izņēmuma noteikumiem, kuri piemērojami bioloģiskajā ražošanā
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1794 (2020. gada 16. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļu groza attiecībā uz pārejas un nebioloģiska augu reproduktīvā materiāla izmantošanu
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/427 (2020. gada 13. janvāris), ar ko attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2042 (2020. gada 11. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2020/464 groza attiecībā uz tās piemērošanas sākumdienu un dažiem citiem datumiem, kuri ir nozīmīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu piemērošanai
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/464 (2020. gada 26. marts), ar ko nosaka konkrētus noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 piemērošanu attiecībā uz dokumentiem, kuri vajadzīgi pārejas periodu atzīšanai ar atpakaļejošu spēku, attiecībā uz bioloģisko produktu ražošanu un dalībvalstu sniedzamo informāciju
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1165 (2021. gada 15. jūlijs), ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2119 (2021. gada 1. decembris), ar kuru nosaka detalizētus noteikumus par konkrētu dokumentāciju un deklarācijām, ko prasa no operatoriem un operatoru grupām, un par tehniskajiem līdzekļiem, ar kādiem izdod sertifikātus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848, un ar kuru attiecībā uz sertifikāta izdošanu trešo valstu operatoriem, operatoru grupām un eksportētājiem groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1378
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1006 (2021. gada 12. aprīlis), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz tā sertifikāta paraugu, kas apliecina atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/771 (2021. gada 21. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar īpašiem kritērijiem un nosacījumiem, kuri piemērojami uzskaites dokumentu pārbaudēm, ko veic bioloģiskās ražošanas oficiālo kontroļu satvarā, un operatoru grupu oficiālajām kontrolēm
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/715 (2021. gada 20. janvāris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz operatoru grupām piemērojamajām prasībām
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2304 (2021. gada 18. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar tādu papildu sertifikātu izdošanas noteikumiem, kuri apliecina antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/279 (2021. gada 22. februāris), ar kuru nosaka detalizētus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 īstenošanas noteikumus par kontrolēm un citiem pasākumiem, kas nodrošina izsekojamību un atbilstību bioloģiskajā ražošanā un bioloģisko produktu marķēšanā
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1935 (2021. gada 8. novembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/723 groza attiecībā uz tādu informāciju un datiem par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, kas jāiesniedz, izmantojot standarta veidlapas paraugu
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1378 (2021. gada 19. augusts), ar ko paredz konkrētus noteikumus par sertifikātu, kas izdots operatoriem, operatoru grupām un eksportētājiem trešās valstīs, kuri iesaistīti bioloģisko un pārejas produktu importā Savienībā, un izveido atzīto kontroles iestāžu un kontroles institūciju sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1698 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina, paredzot procedūras prasības tādu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai, kuras ir kompetentas veikt kontroles attiecībā uz sertificētiem bioloģisko produktu operatoriem un operatoru grupām un bioloģiskiem produktiem trešās valstīs, un noteikumus par to uzraudzību un kontrolēm un citām darbībām, kas jāveic minētajām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1697 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz to kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanas kritērijiem, kas ir kompetentas veikt bioloģisko produktu kontroles trešās valstīs, un attiecībā uz to atzīšanas atsaukšanu
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1342 (2021. gada 27. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par informāciju, kura trešām valstīm, kontroles iestādēm un kontroles institūcijām jāiesūta, lai būtu iespējams uzraudzīt to atzīšanu, kas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. un 3. punktu piešķirta attiecībā uz bioloģisko produktu importu, un papildina arī ar minētās uzraudzības īstenošanā veicamajiem pasākumiem
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2305 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina ar noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, par šādu produktu oficiālo kontroļu vietu un ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2306 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2307 (2021. gada 21. oktobris), ar ko nosaka noteikumus par dokumentiem un paziņojumiem, kuri jāiesniedz par importēšanai Savienībā paredzētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem 
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2325 (2021. gada 16. decembris), ar ko, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848, izveido sarakstu ar trešām valstīm un sarakstu ar kontroles iestādēm un kontroles institūcijām, kurām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. un 3. punktu piešķirta atzīšana attiecībā uz bioloģisko produktu importu Savienībā
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2123 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes – attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2124 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, (EK) Nr. 1251/2008, (EK) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 un Komisijas Lēmumu 2007/777/EK