2010. gada 1. janvārī stājās spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, (turpmāk - NNN regula). NNN regulas mērķis ir novērst, aizkavēt un izskaust NNN zveju. Lai nodrošinātu NNN regulas saskaņotu piemērošanu notiek aktīva sadarbība starp Eiropas Komisiju un NNN zvejas kontrolē iesaistītajām ES dalībvalstu institūcijām.

Zveja ir nelegāla, ja:

  • Zvejo bez zvejas licences;
  • Zvejo neievērojot reģionālo zvejniecības organizāciju noteiktos pārvaldības un saglabāšanas pasākumus;
  • Zvejo neievērojot nacionālo likumdošanu vai starptautiskās tiesību normas.

Zveja ir nereģistrēta, ja:

  • nozvejas dati nav ziņoti atbildīgajām iestādēm;
  • nozvejas datu ziņošana nav notikusi atbilstoši noteiktajai kārtībai.

Zveja ir neregulēta, ja:

  • Zvejas kuģim nav kuģa karoga valsts;
  • Zvejas darbības apdraud zivju krājumu stāvokli un neatbilst starptautiskajiem tiesību aktiem par resursu saglabāšanu.

Pamatojoties uz NNN regulas nosacījumiem, Eiropas Savienībā drīkst ievest un no tās drīkst izvest tikai tādus jūras zvejas produktus, ko kuģa karoga valsts vai eksportētāja valsts atzinusi par legāli iegūtiem.

NNN regula paredz, ka pret valstīm, kuras neievēro regulas prasības zvejas kontroles jomā attiecībā uz NNN zvejas apkarošanu, var piemērot brīdināšanas un sodīšanas pasākumus: vispirms tiek izteikts brīdinājums, bet pēc tam tās var tikt iekļautas to valstu melnajā sarakstā, kuras nesadarbojas nelegālās zvejas apkarošanā.

NNN zvejas apkārošanas shēma.