Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008(turpmāk – NNN zvejas regula) tika izveidota nozvejas sertifikācijas sistēma, lai nodrošinātu, ka zvejas produkti, kas iegūti NNN zvejas rezultātā, nenonāk Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tirgū.

Regula (ES) 2023/2842attiecībā uz zvejas kontroles regulējuma grozījumiem stājās spēkā 2024. gada 9. janvārī. Ar minēto regulu tika grozīta arī NNN zvejas regula, ieviešot būtiskas izmaiņas nozvejas sertifikātu sistēmā. Lielākā daļa izmaiņu būs piemērojamas 24 mēnešus pēc Regulas (ES) 2023/2842 stāšanās spēkā.

Būtiskākās ES zvejas kontroles regulējuma izmaiņas, kuras skar NNN zvejas regulu un līdz ar to ietekmēs iesaistīto operatoru darbību ir saistītas ar nozvejas sertifikātu sistēmas pilnveidošanu un zvejas produktu izsekojamības nodrošināšanu visos zvejas produktu aprites posmos, ieviešot jaunu digitālo sistēmu ar nosaukumu CATCH. CATCH tiek integrēta Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES). CATCH sistēmas izmantošana ES importētājiem un dalībvalstu iestādēm kļūs obligāta.

CATCH ir ES mēroga reāllaika informācijas tehnoloģiju sistēma, ar kuras palīdzību tiks pārvaldīti visi ar ES nozvejas sertifikātu sistēmu saistītie dokumenti, dati un informācija attiecībā uz zivsaimniecības produktiem, ko ieved ES saskaņā ar NNN zvejas regulu. CATCH galvenais mērķis ir piedāvāt pilnībā digitalizētu un elektronisku darbplūsmu. Tas atvieglos datu, informācijas un dokumentu apmaiņu starp visām iesaistītajām pusēm - operatoriem un kontroles iestādēm un tādējādi vienkāršos un paātrinās administratīvās procedūras. Vienlaikus CATCH uzlabos ES nozvejas sertifikātu sistēmas efektivitāti, nodrošinot centralizētu digitālu pārvaldības vidi ar mērķi identificēt un aizliegt importēt ES zvejniecības produktus, kas iegūti NNN zvejā.

CATCH izmantošana būs obligāta tikai ES operatoriem un dalībvalstu iestādēm, tomēr sistēma ļaus arī trešo valstu operatoriem un iestādēm izveidot, apstiprināt un pārsūtīt nozvejas sertifikātus un saistītos dokumentus tieši sistēmā. NNN zvejas regula paredz, ka zvejas produktu importētājs ES, izmantojot CATCH, elektroniski iesniedz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā zvejas produktus paredzēts importēt, paredzēto nozvejas sertifikātu kopā ar minētās regulas II pielikuma papildinājumā prasītajām ziņām par to transportēšanu, apstrādes rūpnīcas deklarāciju un citu informāciju. Nozvejas sertifikātu kopā ar visiem atbilstīgajiem pavaddokumentiem vismaz trīs darbdienas pirms plānotā ierašanās laika iesniedz vietā, kurā notiek ievešana ES teritorijā.

Eiropas Komisija tiešā veidā veicinās trešās valstis izmantot CATCH sistēmu, uzsverot tirdzniecības atvieglošanas priekšrocības, piemēram administratīvo procedūru paātrināšanu uz robežas, datu ticamības palielināšanu, faktu, ka CATCH rīka lietošana ir bez maksas, sistēma ir pieejama visās ES oficiālajās valodās, un dažās citās valodās.

Eiropas Komisija jau ir uzsākusi dalībvalstu iestāžu pārstāvju apmācības darbam ar CATCH sistēmu, savukārt dalībvalstu pienākums būs apmācīt savas valsts operatorus. Latvijas atbildīgās iestādes šobrīd komunicē ar Eiropas Komisijas pārstavjiem un seko līdzi jautājuma attīstībai. Tās arī turpmāk informēs operatorus par jaunumiem, par pieejamām vadlīnijām un iespējām izmantot CATCH testa vidi, lai iegūtu pieredzi, kā arī par plānotajām apmācībām.

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ir pieejama šāda informācija (angļu valodā)