2009.gada 26.maija MK noteikumi Nr.457 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu

  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū; monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību; kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti; sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

2008.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija"

  • Noteikumu mērķis ir noteikt un novērtēt ģenētiski modificēto organismu iespējamo kaitīgo tiešo vai netiešo, tūlītējo vai kavēto ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, ko var radīt noteiktu ģenētiski modificētu organismu izplatīšana vidē vai tirgū. Pamatojoties uz vides riska novērtējumu, nosaka atbilstošus riska pārvaldības pasākumus, izmantojamās metodes un monitoringa nepieciešamību.

2008.gada 22.septembra MK noteikumi Nr.784 "Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība" 

  • Noteikumi nosaka ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotās izmantošanas paziņošanas kārtību, ierobežotās izmantošanas atļaujas izsniegšanas kārtību, uzraudzības un kontroles institūciju pienākumus un tiesības, zinātniskās institūcijas pienākumus, tiesības un atbildību, ierobežotās izmantošanas riska novērtēšanu, ģenētiski modificēto mikroorganismu nekaitīguma kritērijus, vispārīgos principus darbā ar ģenētiski modificētajiem mikroorganismiem.

2015.gada 10.februāra MK noteikumi Nr.78 "Ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumi" 

  • Noteikumi nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību.

2007.gada 15.novembra likums „Ģenētiski modificēto organismu aprites likums”.

  • Likums stājās spēkā 2007.gada 19.decembrī. Likuma mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificēto organismu drošu izmantošanu un izplatīšanu, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību.