Nozvejas sertifikāta noformēšana Latvijas zvejas kuģu gūto nozveju eksportam

Nozvejas sertifikāts tiek sagatavots, iesniegts un apstiprināts pamatojoties uz Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN Regula), ņemot vērā Ministru Kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumus Nr. 94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi", kā arī valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (LZIKIS) funkcionālitāti.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas informāciju, nozvejas sertifikāti Eiropas Savienības izcelsmes zvejas produkcijas eksportam ir nepieciešami uz sekojošām valstīm: Islande, Kotdivuāras Republika jeb Ziloņkaula Krasts, Kuveita, Madagaskara, Norvēģija, Taizeme, Tunisija un Ukraina.

Eksportējot zivju produkciju uz valstīm, kuras nav sarakstā, nozvejas sertifikāts var tikt aizpildīts gadījumā, kad zivju produkcija, kas iegūta ar Latvijas kuģiem (kuriem Latvija ir piešķīrusi zvejas tiesības un zvejas atļauju/licenci), pēc eksporta uz trešo valsti atkal tiks importēta Eiropas Savienībā, un tad, tai jābūt kuģa karoga Eiropas Savienības dalībvalsts (Latvijas) apstiprinātam nozvejas sertifikātam, jo pretējā gadījumā šādu zvejas produktu importu Eiropas Savienībā neatļaus.

Eksportētājs trīs darba dienas pirms zivju produkcijas paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmā LZIKIS.

Lai pieprasītu nozvejas sertifikātu, operators izveido eksporta darījumu. Pēc nepieciešamās informācijas ievades eksporta darījumā, darījums tiek saglabāts. Pēc saglabāšanas jāizmanto opcija "Drukāt sertifikāta sagatavi". Tiek ģenerēts nozvejas sertifikāts. Operators to izdrukā, paraksta, ieskenē un pievieno LZIKIS ar darbību "Pievienot failus". Lai pieprasītu sertifikātu, operators izmanto opciju "Pieprasīt sertifikātu". Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta atbildīgā persona saņem pieprasījumu sertifikāta apstiprināšanai, veic nepieciešamās pārbaudes un apstiprina nozvejas sertifikātu. Tālāk operators savā e-pastā saņem LZIKIS sistēmas informatīvu paziņojumu par nozvejas sertifikāta apstiprināšanu no ministrijas puses. Procesa noslēgumā, operators eksporta darījumu sadaļā var atrast un lejuplādēt ministrijas parakstīto sertifikātu.

Eksportējamo partiju pamatinformācija, t.sk. zvejas kuģa nosaukums un tā dati, zvejas datumi un rajoni, zvejas licences derīguma termiņi u.c. tiek automātiski ielasīta nozvejas sertifikātā. Gadījumā, ja eksportējamā partijā iekļautās nozvejas iepriekš tika apvienotas, tad nozvejas sertifikātam tiks izveidots pielikums ar informāciju par visiem zvejas kuģiem un nozveju. Operators ievada informāciju, kāda nav saistīta ar zvejas produktu partijām, piem. par eksportētāju, kā arī nodrošina attiecīgus parakstus.

Attiecībā uz partiju apvienošanu vēlamies vērst uzmanību, ka tehniski LZIKIS ir iespējams apvienot partijas – apvienotajā partijā iekļaujot vienas sugas zivis, kas ir iegūtas ar Latvijas un piem. Igaunijas u.c. kuģiem. Tomēr apvienojot partijas jāapsver turpmāka šādu partiju eksporta varbūtība.

Zemkopības ministrija ir tiesīga apstiprināt nozvejas sertifikātu TIKAI Latvijas kuģu iegūtai zvejas produkcijai. Līdz ar to, ja partija sastāv no Latvijas un piem. Lietuvas kuģu nozvejas, Zemkopības ministrija ir tiesīga apstiprināt sertifikātu tikai daļai, ko nozvejoja Latvijas kuģi, bet nozvejas sertifikātu par zvejas produkcijas otro daļu apstiprinās Lietuvas kompetentā iestāde. Tomēr jāņem vērā, ka LZIKIS sistēma neparedz iespēju apstiprināt nozvejas sertifikātu daļēji (gadījumā, ja plāno eksportēt partiju kurā apvienotas Latvijas un Lietuvas kuģu nozvejas), kā arī tehniski nav iespējams atcelt partiju apvienošanas darījumus, līdz ar to produktu tālākā eksporta gadījumā partiju apvienošana nebūtu vēlama.

Ministrija vērš uzmanību, ka: Nozvejas sertifikātā ietver visu informāciju, kas precizēta NNN Regulas II pielikumā norādītajā paraugā (t.sk. arī veidlapas papildinājums - informācija par transportēšanu), un to apstiprina karoga valsts iestāde, kurai ir vajadzīgās pilnvaras apliecināt informācijas precizitāti.