Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ) (vairāk informācija pieejama šeit)

Turpinās zālāju atbilstība novērtēšana

Publicēti bioloģiski vērtīgo zālāju 2013.gada inventarizācijas rezultāti

Informējam, ka Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” ir publicēti 2013.gadā veiktās bioloģiski vērtīgo zālāju inventarizācijas rezultāti. Šie rezultāti atspoguļo eksperta vērtējumu, un tiem ir veikta datu kvalitātes kontrole, izvērtējot iesniegto datu atbilstību BVZ kartēšanas metodikai.

Rezultāti atspoguļoti saraksta veidā pa kadastra vienībām un sagrupēti pa novadiem.

Rezultātu tabulā lietotie pazīmējumi un paskaidrojumi:

  1. „Objekta kods” – katrai apsekojamajai platībai piešķirtais unikālais numurs, kas var ietvert vairākas kadastra vienības vai lauka blokus.
  2. Atzīme „j” ailē Botānisks BVZ nozīmē, ka attiecīgajā kadastra vienībā eksperts ir konstatējis botānisku BVZ vismaz 0.1 ha platībā, kas ir minimālā kartējamā platība.
  3. Atzīme „j” ailē Potenciāls Putnu BVZ nozīmē, ka attiecīgajā kadastra vienībā pieteiktā platība ir potenciāli piemērota
  4. Atzīme „j” ailē Ieslēgumu BVZ nozīmē, ka pieteiktā platība attiecīgajā kadastra vienībā ir atzīta par BVZ.
  5. Atzīme „n” nozīmē, ka pieteiktā platība attiecīgajā kadastra vienībā nav atzīta ne par Botānisku, ne Ieslēgumu BVZ un tā arī nav potenciāli piemērota putniem.  
  6. Gadījumos, kad vienā kadastra vienībā ir bijušas pieteiktas vairākas apsekojamās platības un tajās ir atšķirīgs inventarizācijas rezultāts, kā papildus apzīmējums lietots lauka bloka numurs (05.11.2013.).
  7. Tikai lauka bloka numurs lietots arī gadījumos, kad apsekojamā platība ietver vairāk kā 16 kadastra vienības.

Lejupielādei pieejami:

Pēc visu apsekojumu rezultātu apstrādes un datu kvalitātes kontroles veikšanas ar apstiprināto BVZ platībām un to izvietojumu attiecīgajā kadastra vienībā pieteicēji varēs iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.martam.

2014.gada lauka darbu sezonā no aprīļa līdz jūnija beigām ir paredzēts pabeigt pērn uzsāktās putnu uzskaites tajās platībās, kuras eksperti ir uzrādījušas kā potenciāli piemērotas putniem, un kurām uz šo brīdi gala statuss (atbilst vai neatbilst BVZ izdalīšanas kritērijiem) nav noteikts. Tāpat 2014.gada sezonā 5% visu inventarizēto zālāju Dabas aizsardzības pārvalde veiks ekspertu iesniegto rezultātu pārbaudi dabā un, konstatējot neatbilstoši novērtētas platības, tiks veikta šobrīd uzrādītā statusa maiņa pirms galīgo rezultātu nodošanas Zemkopības ministrijai. 

Jautājumu gadījumā lūdzu vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē pa e-pastu inga.honavko@daba.gov.lv vai tālruni +371 28607129 (Inga Hoņavko – BVZ inventarizācijas darbu koordinators).

Aktivitāte tiek finansēta no ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam atbalsta pasākuma „Tehniskā palīdzība” finanšu līdzekļiem.

Pielikumā karte - ar zaļu iekrāsoti novadi, kuros, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) izsludināto iepirkumu, 2013.gadā notiek zālāju apsekošana. Šīs platības jānopļauj pēc iespējas vēlāk, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 15.augustam. 2013.gadā zālāju vērtēšana dabā beigsies 31.oktobrī. Par zālāju novērtēšanas rezultātiem netiksiet informēti individuāli, bet nepieciešamo informāciju varēsiet izlasīt šajā vietnē – sākot no š.g.15.decembra. Ja Jūsu pieteiktais zālājs 2013.gadā būs atzīts kā ES nozīmes biotops, tad 2014.gada pavasarī tas vēl netiks iekļauts uz atbalstu tiesīgajā platībā, jo 2014.gads ir pārejas periods, kad tiks pabeigtas jau iepriekš uzņemtās saistības. Jaunas saistības par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu nevarēs uzņemties ātrāk par 2015.gadu!

Pārējā teritorijā zālāju apsekošana notiks pēc 2013.gada, precīzāka informācija tiks izziņota 2014.gada pavasarī. Šīs platības 2013.gadā un 2014.gadā jānopļauj līdz 15.augustam!

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai, ar mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli varētu saņemt atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BVZ) sauc zālājus (gan pļavas, gan ganības), kuri veidojušies sen neartās platībās (vismaz 20 gadus), kas ir neielaboti, nemēsloti un daudzu gadu gaitā cilvēka apsaimniekoti un uzturēti, tādējādi izveidojušies par sarežģītām ekosistēmām ar lielu bioloģisko daudzveidību. Pazīt bioloģiski vērtīgu zālāju var pēc lielā augu sugu skaita, kā arī pēc zālājā sastopamām augu un putnu sugām. Dabiskos zālājos parasti nav izteikti dominējošu sugu. Tajos ir liela sugu dažādība, tai skaitā daudz dažādu graudzāļu sugu. Raksturīga ir labi izveidota velēna, ko veido galvenokārt blīvs graudzāļu sakņu pinums. Turpretī kultivētos zālājos izteikti dominē 1-3 sugas (sētās graudzāles), citu sugu daudzums ir niecīgs, kā arī velēna ir skraja un nesaslēgta.

Latvijā par bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām speciālisti atzinuši 55 augu sugas (piemēram, saulpurene, gaiļbiksīte, dzegužpirkstīte, mazais mārsilis, purva dedestiņa, smaržīgā naktsvijole, zilganais grīslis). Taču par zālāja vērtību var spriest ne tikai pēc augiem – daudzas pļavas un ganības ir bioloģiski vērtīgas, jo ir nozīmīgas putnu ligzdošanas (griezes, ķikuti) vietas.

Ar bioloģiski vērtīgiem zālājiem raksturīgajām sugām var iepazīties arī noteicējā pēc saites šeit.

Apsekojumu Zemkopības ministrijas uzdevumā 2013. gada vasaras sezonā veiks Dabas aizsardzības pārvalde. Apsekojuma rezultāti tiks apkopoti un publicēti Zemkopības ministrijas mājas lapā ne ātrāk kā pēc 2013. gada 1. novembra. Informāciju par lauku bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt no 2014. gada 2. aprīļa Lauku atbalsta dienesta Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Zemkopības ministrija informē, ka 2011.gadā nav izsludināts konkurss par iespēju pieteikties zālāju apsekošanai, lai noteiktu to atbilstību bioloģiski vērtīga zālāja kritērijiem.

Saskaņā ar 23.03.2010. MK noteikumiem Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai", tie lauksaimnieki, kuriem iepriekš tika veikta zālāju apsekošana un zālāji tika atzīti par bioloģiski vērtīgiem, no 2011.gada aprīļa vidus līdz 15.maijam varēs pieteikties ES atbalstam „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, aizpildot un iesniedzot platībmaksājumu iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.

Zemkopības ministrijas rīcībā ir nonākusi informācija, ka atsevišķi cilvēki, atsaucoties uz Zemkopības ministrijas 2009.gadā veikto bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošanu, piedāvā par samaksu veikt šādu zālāju apsekošanu arī 2010.gadā. Informējam, ka Zemkopības ministrija 2010.gadā nav izsludinājusi iespēju pieteikties zālāju apsekošanai, lai noteiktu to atbilstību bioloģiski vērtīga zālāja kritērijiem, līdz ar to šāda informācija ir uzskatāma par nepatiesu un rīcība - par krāpniecisku.

Vēlreiz uzsveram, ka 2010.gadā nenotiks zālāju apsekošana un atbilstības novērtēšana! Saskaņā ar 23.03.2010. MK noteikumiem Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai", tie lauksaimnieki, kuriem iepriekš tika veikta zālāju apsekošana un zālāji tika atzīti par bioloģiski vērtīgiem, līdz 2010.gada 15.maijam vēl var pieteikties ES atbalstam „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, aizpildot un iesniedzot platībmaksājumu iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.