Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Zemkopības ministrija arī 2022. gadā veiks nozīmīgus ieguldījumus zemkopības nozaru izglītībā – Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) ir paredzēti 8,7 miljoni eiro, Bulduru dārzkopības vidusskolai (BDV) – 6,7 miljoni eiro un Malnavas koledžai (MaK) – 5,6 miljoni eiro. Kopā šo izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību bāzes attīstībā ZM 2022. gadā ieguldīs  21 miljonu eiro.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Ieguldot izglītībā, mēs investējam Latvijas ilgtermiņa izaugsmē. Zemkopības ministrija ik gadus nodrošina finansējumu nozares zinātniskajām un izglītības iestādēm. Šis finansējums rada iespēju īstenot zinātniskos pētījumus, kuru atziņas sniedz ievērojamu atbalstu ministrijas lēmumu pieņemšanā, īstenojot lauksaimniecības, meža, zivsaimiecības un lauku attīstības politiku. Izglītības un zinātnes novecojušās infrastruktūras sakārtošanai, kā arī tehnikas un tehnoloģiju modernizācijai nepieciešami ievērojami finanšu resursi, tādēļ finanšu piesaiste šīm jomām vienmēr ir bijusi viena no Zemkopības ministrijas prioritātēm. Ministrijas ieguldījumi būtiski uzlabo izglītības un zinātnes institūciju materiāltehnisko bāzi.”

Lauksaimniecība un pārtikas produktu ražošana ir ne tikai tradicionālas tautsaimniecības nozares Latvijā – tās sniedz ļoti būtisku ieguldījumu valsts ekonomikā. Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksports pēdējos gados turpina palielināties, 2020. gadā sasniedzot 3,3 miljardus eiro jeb 23% no  kopējā valsts eksporta apjoma. Savukārt meža nozares eksports 2020. gadā bija 2,6 miljardu eiro vērtībā, jeb 19 % no kopējā eksporta apjoma. Šāda izaugsme ir panākta ne tikai ieviešot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus un ražošanā pielietojot jaunākos tehnikas sasniegumus – liela nozīme ir nozarē strādājošajiem cilvēkiem, viņu izglītībai, prasmēm un ieinteresētībai nozares attīstībā.

Latvijā ir vairākas izglītības iestādes, kurās iespējams iegūt izglītību lauksaimniecības, pārtikas un veterinārmedicīnas izglītības programmās. Šādas specializācijas augstāko izglītību ir iespējams iegūt LLU, kas nodrošina plašu izglītības programmu pieejamību arī tādās jomās kā ekonomika, informācijas tehnoloģijas un datorzinātnes, būvniecība, ainavu arhitektūra, mērniecība, mašīnu projektēšana, kā arī mežzinātne un kokapstrāde, lauksaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas produktu ražošana. 

Kopš 2017. gada LLU ir pievienota BDV, kurā jau kopš 1910. gada izglītojas topošie dārzkopības un kokkopības nozares speciālisti – augstu novērtēti savas jomas lietpratēji. Pēdējos divos gados nozīmīgi pieaugusi jauniešu interese par profesionālās vidējās izglītības ieguvi  BDV piedāvātajās izglītības programmās, novērtējot skolas atjaunoto materiāli tehnisko bāzi un izglītības programmu unikalitāti. BDV vienlaikus ir arī uzņēmums, kur, pasniedzēju vadībā aktīvi iesaistoties audzēkņiem, tiek īstenotas dažādas inovatīvas uzņēmējdarbības idejas. Tālab jauniešiem ir iespēja būt līdzās jaunāko tehnoloģiju ieviešanā, gūt unikālu pieredzi un kļūt par pieprasītiem speciālistiem Latvijas un ārvalstu uzņēmumos vai pašiem dibināt un vadīt savus uzņēmumus. 

No 2022. gada LLU ir pievienota arī MaK, kas 2021. gadā svinēja savas pastāvēšanas simtgadi. MaK ir nozīmīga ar lauksaimniecību saistītajām profesionālās izglītības programmām un to apguvei nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Austrumlatvijas reģionā. Skolas mācību bāzē ir gan mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums, gan nozīmīgas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un liellopu novietne, kas ļauj īstenot praksē balstītas laukkopības un lopkopības izglītības programmas. BDV un MaK pievienošana LLU ir Zemkopības ministrijas centieni mazināt izglītības sadrumstalotību, īstenot vertikālo integrāciju lauksaimniecības izglītībā.

Izglītības process ir ne tikai ļoti nozīmīgs tautsaimniecības attīstībai, tas arī prasa nozīmīgus finansiālus ieguldījumus, jo īpaši profesionālajā izglītībā, kur jauno speciālistu izglītošanai ir nepieciešami mūsdienīgi mācību līdzekļi, līdzvērtīgi tiem, kurus savā ikdienā lieto vadošie nozares uzņēmēji. Esošie valsts budžeta līdzekļi nodrošina finansējumu, kas ne visām skolām sniedz iespēju regulāri atjaunot izglītības programmu materiāltehnisko bāzi.  Šim nolūkam tiek arī izmantots ES fondu finansējums, bet tas ir neregulārs un nenodrošina ilgtermiņa ieguldījumu iespējas.

2022. gadam paredzētā finansējuma izglītības iestādēm – 21 miljonu eiro – lielākā daļa ir paredzēta skolu dienesta viesnīcu sakārtošanai, kurās izglītojamiem būs nodrošināti uzlaboti sadzīves apstākļi. Dienesta viesnīcas ir izglītības iestāžu nozīmīga sastāvdaļa, ņemot vērā apstākli, ka lielākā daļa audzēkņu skolās ierodas no attālākiem reģioniem. LLU tiks turpināta arī veterinārmedicīnas programmu attīstība, ieguldot līdzekļus jaunas laboratorijas projektēšanā un būvniecībā. Ieguldījumi universitātes infrastruktūrā uzlabos piekļuves iespējas studiju telpām, kā arī tiks uzlabota universitātes IT sistēmu veiktspēja. BDV tiks veikti ieguldījumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī sakārtos mācību telpu ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, kas īpaši svarīgi epidemioloģisko prasību nodrošināšanai. BDV papildinās arī izglītības procesam nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties praktiskajai apmācībai nepieciešamo mūsdienu prasībām atbilstošu tehnikas un tehnoloģisko aprīkojumu. Turpināsies skolas kanalizācijas sistēmu sakārtošana, lai novērstu Lielupes piesārņošanas riskus.

Savukārt MaK finansējuma ietvaros veiks pārbūvi avārijas stāvoklī esošajā katlumājā, uzstādot jaunu energoefektīvu apkures iekārtu, kā arī sakārtojot apkures infrastruktūru skolas kompleksā. Tiks rekonstruēts mācību korpusa jumts un izbūvēta jauna mācību laboratorija ar lauksaimniecību saistītu programmu apguvei.Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Nodaļas vadītāja
Dagnija.Muceniece [at] zm.gov.lv