Zivju migrācijas ceļš

Lai veicinātu ūdens bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsargāšanu un atjaunošanu, valdība otrdien, 5. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalstu pasākumā “Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana”.

Noteikumi paredz atbalstīt zivju migrācijas šķēršļu novēršanu vai negatīvās ietekmes samazināšanu tajos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu prioritārajos zivju migrācijas šķēršļos, kas indentificēti 2022.–2027. gada apsaimniekošanas plānos un plūdu riska pārvaldības plānos.

Plānots atbalstīt šķēršļa pilnīgu vai daļēju nojaukšanu un upes atjaunošanu, transportbūves pārbūvi, aizvaru izņemšanu un mākslīgās straujteces izveidi, novadbūves pazemināšanu un mākslīgās straujteces izveidi, dabiskā un tehniskā zivju ceļa izveidi. Šie risinajumi ir norādīti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” tīmekļvietnē publicētajā zivju migrācijas šķēršļu datubāzē.

Atbalstam zivju migrācijas šķēršļu novēršanai vai negatīvās ietekmes samazināšanai varēs pieteikties zivju migrācijas šķēršļa īpašnieki vai lietotāji, pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes, zinātniskie institūti, biedrības un Latvijas plānošanas reģioni.

Kopējais pieejamais publiskais finansējums pasākumam ir 2 miljoni eiro no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF). Pasākumu īsteno Programmā zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam (PZA).

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv