Zivsaimniecība

Zemkopības ministrija jau iepriekš informēja par Zvejniecības likuma grozījumiem, kas stājās spēkā š.g. 1.jūlijā un, kuri paredz deleģēt pašvaldībām tiesības izsniegt zvejniekiem zvejas atļauju (licenci) zvejas veikšanai iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un jūras piekrastē (publikācija ir pieejama).

Lai nodrošinātu Zvejniecības likumā paredzētā deleģējuma izpildi tika sagatavoti arī grozījumi Ministru kabineta trīs noteikumos - par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, kas stājušies spēkā š.g. 1.jūlijā.

Minētie grozījumi paredz prasību zvejniekiem, kas zvejo jūras piekrastē, nozvejas datus ievadīt elektroniski informācijas sistēmā ‘’Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētā sistēma’’ (LZIKIS). Savukārt iekšējo ūdeņu zvejā zvejniekiem būs dota izvēles iespēja – lietot elektronisko zvejas datu reģistrāciju vai darīt to papīra formā. 

Tāpat stājušās spēkā izmaiņas zvejas rīku marķēšanai no 1.jūlija izsniegtajām piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas licencēm – uz marķēšanas zīmes jānorāda LZIKIS automātiski piešķirtais pastāvīgais zvejas atļaujas (licences) numurs.

Turpmāk pašvaldības izsniegtās zvejas atļaujas (licences) numurs un attiecīgi arī zvejas rīku marķējums kopš numura piešķiršanas brīža sistēmā katram zvejniekam katru gadu paliks nemainīgs. Tātad, nebūs jāizgatavo katru gadu jauns. Tādējādi, ja zvejas atļauja (licence) ir saņemta pašvaldībā no š.g. 1.jūlija, tad zvejas rīku marķējuma numuram ir jābūt saskaņā ar izsniegto licenci. Taču tie piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas rīku marķējumi, kas veikti saskaņā ar Valsts vides dienesta līdz 2020. gada 30. jūnijam izsniegtajām zvejas atļaujām (licencēm), ir derīgi līdz zvejas atļaujas (licences) termiņa beigām.