vagons

Valdība otrdien, 13. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem, lai noteiktu samaksu par Eiropas Savienībā (ES) no trešajām valstīm ievesto sūtījumu (kravu) pastiprinātu robežkontroli, tostarp arī pastiprināti pārbaudot sūtījumu izcelsmi.

Analizējot datus par Latvijā importētajām precēm, ir redzams, ka palielinās graudaugu ievedums no Krievijas. Lielā daudzumā no Krievijas tiek importētas arī eļļas augu sēklas un pākšu dārzeņi. Krievijas lētās lauksaimniecības produkcijas pieplūdums negodīgā konkurencē izspiež Latvijas u.c. ES valstu uzņēmumus no loģistikas ķēdēm, ostām, vietējā un eksporta tirgus. Ievērojot Krievijas sākto karu Ukrainā un drošības apdraudējumu visā reģionā, kā arī pieaugušo kravu plūsmu no Krievijas, ir radušās bažas par importēto preču atbilstību ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Izvērtējot situāciju, uzskatām, ka, ņemot vērā pastāvošās bažas, ir nepieciešams pastiprināt importa pārtikas kravu no Krievijas un Baltkrievijas kontroli, pārbaudīt produkcijas izcelsmi, kā arī veikt vairāk laboratorisko paraugu izmeklējumu. Tas aizdomu gadījumā ļaus izvērtēt iespējamos riskus, piemēram, pārrobežu faktoru izraisītu sabiedrības apdraudējumu, kura cēlonis var būt bīstamas infekcijas slimības un citu infekcijas slimību uzliesmojums, kā arī bioloģisko, ķīmisko un radioaktīvo vielu, vides un nezināmas vai ļaunprātīgas izcelsmes izraisītu apdraudējumu.”

Pārtikas preču kontroli uz Latvijas un trešo valstu robežām, kas ir arī ES ārējā robeža, veic PVD. Patlaban noteiktā maksa par kontroli un uzraudzību, kas ir spēkā no 2020. gada janvāra, vairs nesedz faktiskās izmaksas. Tāpēc paredzēts palielināt maksu par ievesto sūtījumu (kravu) robežkontroli ES no trešajām valstīm. PVD cenrādī noteikta maksa par sūtījumu (kravu) pastiprinātu oficiālo kontroli vai papildu kontroli, kad ir aizdomas par kravas neatbilstību. Izmaksas par kontroli sedz atbildīgais operators*, kā arī atbildīgais operators maksā par laboratoriskajiem izmeklējumiem, ja tiek veikta pastiprināta sūtījuma (kravas) kontrole. Pastiprināti kontrolētie sūtījumi (kravas) tiek aizturēti robežkontroles punktā līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai, un jebkuras izmaksas, kas rodas šajā laikā, arī sedz operators.

Maksu par pastiprinātu oficiālo kontroli vai papildu kontroli, kad ir aizdomas par neatbilstību, piemēros papildus noteiktajai maksai par standarta robežkontroles veikšanu. Pastiprinātas kontroles gadījumā maksājums par PVD kontroli atkarībā no transportlīdzekļa veida un konkrētās kravas apjoma sadārdzināsies par 142 – 280% pārtikas sūtījumiem un par 247 – 549% dzīvnieku barības sūtījumiem (neskaitot maksu par laboratoriskajiem izmeklējumiem). 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Saskaņā ar oficiālo kontroļu regulā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625) noteikto, izdevumus par sūtījumu (kravu) pastiprinātu kontroli, kontroli aizdomu gadījumos, kā arī papildu kontroli pēc neatbilstību konstatēšanas sedz par sūtījumu (kravu) atbildīgais operators

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv