Informācija plašsaziņas līdzekļiem
labības lauks

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos nevalstiskajām organizācijām dalībai Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 6.decembra noteikumu Nr.769 “Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 8.punktu.

Zemkopības ministrija aicina nevalstisko organizāciju pieteikties dalībai Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē vienā no šādiem darbības veidiem:

 • nevalstiskā organizācija, kas apvieno vismaz 40 citas lauksaimniecības nozari pārstāvošas nevalstiskās organizācijas;
 • nevalstiskā organizācija, kas apvieno lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības;
 • nevalstiskā organizācija, kas apvieno bioloģiskās lauksaimniecības jomā strādājošos lauksaimniekus;
 • nevalstiskā organizācija, kas apvieno jaunos lauksaimniekus;
 • nevalstiskā organizācija, kas apvieno lauksaimniecības nozarē strādājošās kapitālsabiedrības;
 • nevalstiskā organizācija, kas apvieno mazās lauku saimniecības;
 • nevalstiskā organizācija, kas apvieno dažādu jomu lauksaimniekus;
 • pārtikas nozares nevalstiskā organizācija.

Kritēriji nevalstisko organizāciju dalībai Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē ir šādi:

 • nevalstiskā organizācija vismaz piecus gadus ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;
 • nevalstiskā organizācija nacionālā līmenī pārstāv vismaz četras lauksaimniecības nozares jomas vai pārtikas nozares jomas;
 • nevalstiskā organizācija apvieno vismaz 40 biedru, kas ir juridiskas personas, vai 100 biedru, kas ir fiziskas un juridiskas personas;
 • nevalstiskā organizācija vismaz pēdējos trijos gados ir aktīva lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jomā – ir sniegusi priekšlikumus un atzinumus par politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem lauksaimniecības nozarē, rīkojusi sabiedrības informēšanas pasākumus, īstenojusi projektus un piedalījusies valsts pārvaldes iestāžu organizētās sanāksmēs;
 • nevalstiskā organizācija sadarbojas ar lauksaimniecības nozares starptautiskajām organizācijām.

Lai pieteiktos dalībai Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē, nevalstiskā organizācija līdz 2023.gada 13.februārim iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu (pieejams zemāk), kam pievieno deleģējumu nevalstiskās organizācijas pārstāvja dalībai padomē, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un kontaktinformāciju (telefona numurs, e-pasta adrese).

Iesniegumu nevalstiskā organizācija iesniedz Zemkopības ministrijā, Republikas laukums 2, Rīga, LV -1981, e-pasts: pasts@zm.gov.lv  ar norādi – Dalībai Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē papīra dokumenta formā, pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju, vai elektroniska dokumenta veidā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrija saņemtos dokumentus izvērtēs ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā - līdz 2022.gada 6.martam.

Zemkopības ministrs darbam Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē apstiprina ne vairāk kā deviņas nevalstiskās organizācijas un to pārstāvjus.

Par pieņemto lēmumu, Zemkopības ministrija katru nevalstisko organizāciju informēs individuāli.


Informācijai

Lauksaimniecības konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt līdzsvarotas lauksaimniecības nozares attīstības politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā.