Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Piektdien, 15. novembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apbalvoja nozares 57 pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

MK Atzinības raksts piešķirts:

 • Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektoram Andim Krēsliņam.

ZM medaļa “Par centību” piešķirta:

 • Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Augu aizsardzības departamenta direktoram Ventam Ezeram, 
 • VAAD Finanšu un uzskaites daļas vadītājai Helēnai Bogdanovičai,
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultātes Vadības sistēmu katedras profesorei, vadošajai pētniecei Dr. agr. Līgai Paurai,
 • Lauku atbalsta dienesta (LAD) Juridiskā departamenta direktora vietniekam - Projektu administrēšanas juridiskās daļas vadītājam Andrim Lācim,
 • Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļpierīgas pārvaldes valsts pārtikas inspektorei Dzintrai Kalnājai,
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (“BIOR”) Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Virusoloģijas grupas vecākajai ekspertei Dr. biol. Zitai Muižniecei,
 • Lauksaimniecības datu centra (LDC) Metodoloģijas departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības un ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Vijai Paeglei,
 • LDC Metodoloģijas departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības un ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Ērikai Hatejenkovai,
 • biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektorei Anitai Seļickai,
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Pēterim Eriņam,
 • SIA “Latfood Agro” valdes priekšsēdētājam Dr. agr. Ilgvaram Krūmiņam,
 • VMD Meža resursu reģistra departamenta direktoram Intam Rudzītim,
 • VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinim Uldim Frīdenbergam,
 • VMD Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežziņa vietniecei Romualdai Maslovai,
 • biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” valdes priekšsēdētājai Agitai Haukai, 
 • SIA “Bormaņi” vadītājam Jānim Miezītim, 
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras “Meža pētīšanas stacija” direktoram Mārtiņam Līdumam,
 • SIA “Palsmane” valdes priekšsēdētājai un vadītājai Mārītei Stāvausei,
 • SIA “Jaunpope” valdes priekšsēdētājai un vadītājai Ligitai Indriksonei,
 • mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Grigorijam Rozentālam,
 • ZM Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašuma nodaļas vecākajai referentei Ritai Punkai,
 • ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vecākajai referentei Leldei Celmiņai,
 • ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktora vietniecei Ivetai Baļčūnei,
 • ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākajai referentei Intai Kraujai,
 • ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniekam Kasparam Funtam,
 • ZM vadības vecākajai referentei Kristīnei Neiceniecei.

ZM Atzinības raksts piešķirts:

 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Tālākizglītības nodaļas vadītājam Ivaram Kalnītim,
 • VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājam Aināram Kozelim,
 • SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciālistam Jānim Silavam,
 • SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciālistei Andai Leikumai,
 • VAAD Informācijas daļas sistēmanalītiķim Guntaram Kostam,
 • VAAD Sēklu kontroles departamenta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vecākajai ekspertei (sēklkopībā) Gitai Talentei,
 • LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Projektu kontroles daļas vadītājam Uldim Spruktam,
 • LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta Valsts atbalsta daļas vadītājai Ilgai Rancānei,
 • LAD Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta Maksājumu un pārskatu daļas vadītāja vietniecei Ritai Sarmai,
 • LAD Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājam Aivaram Znotiņam,
 • LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājai Aivai Ivanovai,
 • LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājai Ingai Šarfai – Strazdai,
 • LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietniecei Lienei Gricmanei,
 • PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītājai Inai Šubinai,
 • LDC Finanšu un administratīvā departamenta Administratīvās nodaļas vadītājai Solvitai Sondorei - Rožekai, 
 • LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākajai referentei Inesei Krūmiņai,
 • LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītājai Tatjanai Šlapinai,
 • VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas vecākajai mežzinei Ingai Lācītei,
 • VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākajam mežzinim Edgaram Veršelo,
 • VMD Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas mežzinim Jurim Neimanim,
 • VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārvaldes sekretārei Inārai Bitei,
 • VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārvaldes sekretārei Laumai Matisonei,
 • SIA “Sapards” valdes loceklim Aivaram Avotiņam,
 • ZM Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniecei Inesei Bārtulei, 
 • ZM Budžeta un finanšu departamenta Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļas vecākajai referentei Helēnai Jasūnai,
 • ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākajai referentei Baibai Kļaviņai,
 • ZM Iekšējā audita nodaļas auditorei Līgai Rozenbergai.

Zivju fonda Atzinības raksts piešķirts:
Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras kontroles daļas vecākajam inspektoram Eduardam Sproģim, 
“BIOR” zivju audzētavas “Pelči” zivkopei Brigitai Kalniņai,
Piekrastes zvejniekam un SIA “Aļģes 1” īpašniekam Jānim Krūmiņam. 

Svinīgā apbalvošana norisinājās Zemkopības ministrijas ēkas otrā stāva zālē, Republikas laukumā 2, Rīgā, no pulksten 12.00.
______________________________
Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ruta.Rudzite [at] zm.gov.lv