Savstarpējā atbilstība aptver LLVN un obligātās pārvaldības prasības sekojošās jomās (Regulas Nr. 1306/2013 II pielikums):

I VIDE, KLIMATA PĀRMAIŅAS, ZEMES LABI LAUKSAIMNIECĪBAS APSTĀKĻI

 • Ūdens resursi
 • Augsne un oglekļa krāja
 • Bioloģiskā daudzveidība
 • Ainava, minimālais apsaimniekošanas līmenis

II SABIEDRĪBAS VESELĪBA, DZĪVNIEKU VESELĪBA UN AUGU VESELĪBA

 • Pārtikas nekaitīgums
 • Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija
 • Dzīvnieku slimības
 • Augu aizsardzības līdzekļi

III DZĪVNIEKU LABTURĪBA

 • Vispārīgās labturības prasības lauksaimniecības dzīvniekiem
 • Teļu labturības prasības
 • Cūku labturības prasības