Savstarpējā atbilstība (SA) ir saikne starp atbalsta saņemšanu un atbilstību citos normatīvajos aktos jau iepriekš noteiktām prasībām vides, sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības un dzīvnieku labturības jomā.

Lai saņemtu atbalsta maksājumus pilnā apjomā, lauksaimniekam ir pienākums ievērot:

  • laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVN) nosacījumus;
  • obligātās apsaimniekošanas prasības (OAP).

Savstarpējās atbilstības prasības ir jāievēro lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko lauksaimniecības zemi un pretendē uz ES tiešajiem maksājumiem un Lauku attīstības programmas platību maksājumiem.

Savstarpējā atbilstība aptver ievērojamu skaitu prasības dažādās jomās, tomēr lauksaimniekam šīs prasības būtu jāievēro arī tad, ja tas nepieteiktos atbalsta maksājumiem, šīs visas prasības ir jau iekļautas ES un Latvijas normatīvajos aktos.