• Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra Direktīvas Nr.2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību 59.pantā noteikto, katra dalībvalsts norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par šīs direktīvas ieviešanu.
  • Dzīvnieku aizsardzības likuma 9 pantā noteikts, ka šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes, t.sk. Pārtikas un veterinārais dienests — attiecībā uz nebrīvē audzētu dzīvnieku aizsardzību un labturību un izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību, kā arī uz dzīvnieku importa, eksporta un tranzītpārvadājumu kontroli normatīvajos aktos noteiktajos valsts robežkontroles punktos atbilstoši savai kompetencei, bet attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību — tikai valsts veterinārās uzraudzības objektos un gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem.