Atbilstoši ES normatīvajam regulējumam dalībvalstīm jānodrošina ka tiek veikts Lauku attīstības programmu (LAP2014-2020) Ex-ante novērtējums. Ex-ante novērtējuma ziņojums ir programmas sastāvdaļa. Savukārt kā viena no Ex-antes ziņojuma daļām ir SIVN ziņojums.

SIVN ziņojums tiek izstrādāts uz LAP2014-2020 projekta pamata (pielikumā), atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, nodrošinot sabiedrisko apspriešanu un sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika š.g. 15.augustā, savukārt SIVN ziņojuma projekta sabiedriskā apspriešana notika periodā līdz š.g. 16.septembrim.

Latvijas LAP204-2020 ietver daudzskaitlīgus plašas teritorijas un jomas aptverošus pasākumus, tādēļ arī sabiedrības ieinteresētība SIVN apspriešanā ir saprotama. SIVN ziņojuma apspriešanā līdzdalību ir ņēmušas vides sabiedriskās organizācijas (Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas dabas fonds, Latvijas Botāniķu biedrība, Pasaules dabas fonds), gan nozares sabiedriskās organizācijas (LOSP, Zemnieku saeima, Meža īpašnieku apvienība), kā arī VARAM un Melioratoru biedrība u.c..

Kā aktuālākās tēmas ir identificētas meliorācija, bioloģiskā daudzveidības saglabāšana un ar meža nozari saistītie pasākumi. Atbilstoši saņemtajiem viedokļiem SIVN ziņojuma projekts ne visos gadījumos pilnībā atspoguļo organizāciju pārliecību par plānoto pasākumu ietekmi uz vidi. Vides organizāciju paustais viedoklis liecina ka plānotie pasākumi ir novērtēti nepietiekoši kritiski, kā arī ir sniegti priekšlikumi pasākumu ieviešanas nosacījumu pilnveidošanai, savukārt nozaru organizāciju sniegtie viedokļi norāda uz augstāk minēto pasākumu pārāk negatīvo ietekmes uz vidi novērtējumu sniedzot priekšlikumus SIVN ziņojuma pilnveidošanai.

Zemkopības ministrija un SIVN izstrādātāji ir iepazinušies ar saņemtajiem komentāriem uz kuru pamata turpinot iesākto darbu tiks veikti precizējumi SIVN ziņojuma un LAP 2014-2020 projektā. Atsevišķos gadījumos jau ir veikti precizējumi LAP 2014-2020 projekta nosacījumos, tādejādi apliecinot gatavību reaģēt uz sabiedrības daudzpusīgajiem viedokļiem.

Saistītie dokumenti: