Zemkopības ministrijas skaidrojumi

par NNN regulas Nr. 2008/1005 IV pielikuma aizpildīšanu
 Latvijā apstrādāto zvejas produktu eksporta gadījumā uz 
Ziemeļīrijas un Lielbritānijas Apvienoto Karalisti (turpmāk – AK)

Zemkopības ministrija informē, ka AK pārņēma Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) darbojošos nozvejas sertifikātu shēmu zvejas produktu importam un eksportam, kura ir noteikta ES Regulas Nr. 1005/2008 3.nodaļā (regulas teksts). Tas nozīmē, ka prasības par nozvejas sertifikāta (12. pants) un attiecīgajā gadījumā arī pārstrādes dokumenta (14.pants) iesniegšanu attiecas arī uz ES dalībvalstu produkciju, kura tiek eksportēta uz AK.

  1. Lai eksportētu uz AK Latvijas izcelsmes zvejas produktus (Latvijas zvejas kuģu nozveja), tostarp apstrādātos produktus (piem. konservus), kā līdz šim, AK atbildīgajā iestādē jāiesniedz Latvijas kompetentās iestādes (Zemkopības ministrijas) apstiprināts nozvejas sertifikāts. 
  2. Lai eksportētu uz AK zvejas produktus, kuru izcelsme ir citas ES dalībvalsts zvejas kuģu nozveja, AK atbildīgajā iestādē jāiesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprināts nozvejas sertifikāts. 
    Šajā gadījumā jāsadarbojas ar attiecīgo zvejas produktu pārdevēju, no kura zivis tika iegādātas, tas savukārt attiecīgajā ES dalībvalsts kompetentajā iestādē saņems un sniegs jums nozvejas sertifikātu.
  3. Lai eksportētu uz AK zvejas produktus, kuri tika apstrādāti Latvijā, AK atbildīgajā iestādē jāiesniedz arī pārstrādes dokuments (Regulas 2008/1005 IV pielikums). 

Šāds dokuments ir nepieciešams:

  •  ja uzņēmums ir importējis zvejas produktus no 3.valsts (piem. no Norvēģijas), pārstrādā tos un eksportē uz AK. 

Šādā gadījumā, sākotnēji zvejas produkti tika importēti Latvijā un visas formalitātes sakarā ar nozvejas sertifikātu pārbaudi tika veiktas. Tas nozīme, ka nozvejas sertifikāts šo produktu importam tika apstiprināts Valsts vides dienestā un uzņēmumam tā kopija ir pieejama informācijas sistēmā LZIKIS. 

  •  ja uzņēmums importējis zivis no citas ES dalībvalsts (piem. no Igaunijas), pārstrādā tās un eksportē uz AK. 

Šādā gadījumā, sākotnēji zvejas produkti tika ievesti Latvijā, bez nozvejas sertifikātu pārbaudēm, jo ES Regulas prasības neparedz nozvejas sertifikātus zvejas produktu kustībai iekšējā ES tirgū. Tādējādi, šādiem produktiem Valsts vides dienestā netika apstiprināts nozvejas sertifikāts.

Tāpēc jāvadās pēc šī skaidrojuma otrā punkta un nozvejas sertifikāts jāpieprasa attiecīgajā dalībvalstī.

Pārstrādes dokumenta veidlapa ir pievienota ES Regulas Nr. 1005/2008 IV pielikumā (sakarā ar dokumenta iesniegšanu citu valstu atbildīgajām iestādēm, tiek lietota angļu valoda).

Svarīgi!

Pārtikas un veterinārais dienests uzņēmuma iesniegtos dokumentus izvērtē un uzglabāšanas dokumentu apstiprina 5 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo un korekti aizpildīto dokumentu saņemšanas.