Ex-ante ir sākotnējais ietekmes novērtējums. Tas ir veikts, lai novērtētu KLP Stratēģiskā plāna 2023-2027 izstrādi, atbilstoši dalībvalsts vajadzībām, no vienas puses un ES noteiktajiem mērķiem, no otras puses. Sākotnējais novērtējums tiek īstenots kopā ar KLP stratēģisko plānu pakāpenisku izstrādi, sniedzot vērtējumu par katru posmu: sākot ar pašreizējās situācijas stipro, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi, izmantojot vajadzību novērtējumu, intervences stratēģijas izstrādi, mērķu un starpposmu noteikšanu, līdz intervences plānošanai un budžeta līdzekļu piešķiršanai.

Ex ante novērtējums tiek veikts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas (ES) Nr. 2021/2115 ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, 139. pantam.

SIVN ir stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas tiek veikts politikas plānošanas dokumentiem atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
SIVN ir ex-ante sastāvdaļa.
Arī Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajam plānam 2023.-2027.gadam kā nacionāla līmeņa plānošanas dokumentam ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN).

Par KLP stratēģiskā plāna SIVN tika veikta sabiedriskā apspriešana, kas noslēdzās 2021. gada 30. novembrī.  Tās ietvaros, 2021.gada 16.novembrī notika arī sanāksme attālinātā režīmā. Kopsavilkums par sabiedriskā paspriešanā sniegtiem komentāriem un iebildumiem apkopots zemāk: 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu, politikas plānošanas dokumenta izstrādātājam ir jāsagatavo un jāpublisko informatīvu ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu.