The International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)

IUFRO ir bezpeļņas, nevalstiska starptautiska organizācija, kas ir atvērta organizācijām un personām, kas saistīti ar mežsaimniecības pētījumiem. IUFRO uzdevums ir veicināt starptautisko sadarbību mežsaimniecības pētījumos un ar mežsaimniecību saistītajās zinātnēs.

IUFRO uzdevumi:

  • uzlabot sadarbību starp mežsaimniecības izpētes organizācijām un individuāliem zinātniekiem;
  • sekmēt pētījumu rezultātu izplatīšanu un lietošanu, kā arī pētījumu terminoloģijas un tehnisko paņēmienu standarta pilnveidošanu;
  • risināt reģionāli un globāli nozīmīgus jautājumus, kuri prasa sadarbību starp dažādām aģentūrām un disciplīnām;
  • publicēt iepriekšminēto pasākumu rezultātus un pieņemt lēmumus par nozīmīgiem darbiem, kas veicinās meža zinātnes attīstību;
  • palīdzēt attīstības valstīm vai mazattīstītām valstīm stiprināt šo valstu zinātniski pētniecisko darbu kapacitāti un zināšanas.