Atbilstoši Direktīvas Nr.2010/63/ES 59.panta 2.punktā noteiktajam, katra dalībvalsts sniedz Komisijai sīku informāciju par valsts iestādi, kura saistībā ar šo direktīvu darbojas kā nacionālais kontaktpunkts, kā arī šādas informācijas atjauninājumus. Komisija publisko minēto kontaktpunktu sarakstu.